Ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου 8

49. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή αντιπροσώπου του, κατά παράβαση του άρθρου 8 -

(α) Κατασκευάζει ή/και εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ή/και αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών·

(β) διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή συστήματος·

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη  εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών·

(δ) προμηθεύει φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής.

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5), ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.