Τεχνικές συμφωνίες που αφορούν την εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς

20Α. Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει την ελευθερία που διαθέτουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή άλλοι οικονομικοί παράγοντες να διατηρήσουν σε ισχύ ή να συνάψουν τεχνικές συμφωνίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των αγωγών μεταφοράς μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ:

Νοείται ότι, οι συμφωνίες αυτές κοινοποιούνται στη ΡΑΕΚ.