Διορισμός διαχειριστών συστήματος διανομής

21. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, το Υπουργικό Συμβούλιο , μετά από διαβουλεύσεις με τη ΡΑΕΚ, διορίζει ή ζητά από τις επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτριες των συστημάτων διανομής να ορίζουν, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα ή περισσότερους διαχειριστές συστήματος διανομής.