Διαφάνεια στους λογαριασμούς και εμπιστευτικότητα

28.-(1) Η ΡΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας της ως αρχής για την επίλυση διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 40(1) και (11), έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων φυσικού αερίου που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 29, τους οποίους χρειάζεται να ελέγχει κατά την εκτέλεση των δυνάμει του εδαφίου (1) καθηκόντων της.

(2) Η ΡΑΕΚ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του εδαφίου (1) διαφυλάσσει το απόρρητο των εμπιστευτικών πληροφοριών και στοιχείων.