Έκδοση Κανονισμών

43.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το εδάφιο (1) ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων -

(α) Τη διαδικασία αναφορικά με:

(i)τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 9·

(ii)την εξέταση αίτησης χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10·

(iii)την επιβολή όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών σε άδεια σύμφωνα με το άρθρου 11·

(iv)την τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας σύμφωνα με το του άρθρο 12· και

(v)την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 14,

(β) τη διαδικασία υπολογισμού διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13(4),

(γ) τη διαδικασία ρυθμιζόμενης πρόσβασης, σύμφωνα με το άρθρο 29,

(δ) τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με άρθρο 34(2),

(ε) τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 36(3),

(ζ) τη διαδικασία επιβολής και ελέγχου των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 37,

(η) την προστασία πελατών κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38,

(θ) τα τέλη υποβολής αίτησης, τέλη παροχής εξαίρεσης από άδεια, τέλη μεταβίβασης και τέλη τροποποίησης άδειας,

(ι) τις εξουσίες έρευνας της ΡΑΕΚ, και

(ια) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει για έκδοση Κανονισμών.