Υποχρέωση προς εχεμύθεια

48.-(1) Η ΡΑΕΚ, το Γραφείο της ΡΑΕΚ, οι διαχειριστές συστήματος διανομής, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, αποθήκευσης, εγκαταστάσεων ΥΦΑ, οι ιδιοκτήτες των δικτύων διανομής και μεταφοράς, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εγκαταστάσεων ΥΦΑ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που δυνατό να εκδοθούν, απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει -

(α)Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση προς εχεμύθεια,

(β)έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας,

(γ)έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου,

(δ)έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκρισης με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,

(ε)έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2000,

(στ) έναντι της ΡΑΕΚ όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που δυνατό να εκδοθούν.

(2) Πρόσωπο, το οποίο, κατά παράβαση του εδαφίου (1), αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη (2) ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (€51.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.