Έκδοση απόφασης από τον Υπουργό

37.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη PAEK, να επιβάλλει με την έκδοση απόφασης της ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με την έκδοση Κανονισμών, σε οποιοδήποτε κάτοχο άδειας, Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας προ το γενικότερο οικονομικό συμφέρον, οι οποίες δυνατό να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά με -

(α) Την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας της προμήθειας,

(β) την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής,

(γ) την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

(2) Η απόφαση ή οι Κανονισμοί, που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), δυνατό να προβλέπουν ότι η ανάκτηση οποιωνδήποτε πρόσθετων εξόδων αφορά μια καθορισμένη περίοδο ετών και ότι το ποσό, που πληρώνεται για κάθε έτος αυτής της περιόδου σε κατόχους αδειών, είναι το ποσό των πρόσθετων εξόδων, που υπέστη ο κάτοχος άδειας σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας, όπως αυτό πιστοποιείται από τη PAEK.

(3) O Υπουργός δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί την απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τροποποιηθεί ή ανακληθεί τέτοια απόφαση, στην τροποποίηση ή την ανάκληση περιέχεται διάταξη για τη συνέχιση της επιβολής επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) μέχρις ότου ανακτηθούν πλήρως τα έξοδα που έχει υποστεί ο κάτοχος άδειας σύμφωνα με την τροποποιηθείσα ή ανακληθείσα απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) ΄Οταν εκδίδεται απόφαση δυνάμει του εδαφίου (1), η απόφαση καθορίζει την περίοδο μέσα στην οποία ο κάθε κάτοχος άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με την απόφαση αυτή.