Έκδοση απόφασης από τον Υπουργό

39.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να δίδει οδηγίες στη PAEK, να επιβάλλει με την έκδοση απόφασης της ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με την έκδοση Κανονισμών, σε οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού αερίου, Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας προ το γενικότερο οικονομικό συμφέρον, οι οποίες δυνατό να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αναφορικά με -

(α) Την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας εφοδιασμού,

(β) την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής,

(γ) την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(2) Η απόφαση ή οι Κανονισμοί, που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), δυνατό να προβλέπουν ότι η ανάκτηση οποιωνδήποτε πρόσθετων εξόδων αφορά μια καθορισμένη περίοδο ετών και ότι το ποσό, που πληρώνεται για κάθε έτος αυτής της περιόδου σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου, είναι το ποσό των πρόσθετων εξόδων, που υπέστη η επιχείρηση φυσικού αερίου σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας, όπως αυτό πιστοποιείται από τη PAEK.

(3) O Υπουργός δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί την απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τροποποιηθεί ή ανακληθεί τέτοια απόφαση, στην τροποποίηση ή την ανάκληση περιέχεται διάταξη για τη συνέχιση της επιβολής επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) μέχρις ότου ανακτηθούν πλήρως τα έξοδα που έχει υποστεί η επιχείρηση φυσικού αερίου σύμφωνα με την τροποποιηθείσα ή ανακληθείσα απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Όταν εκδίδεται απόφαση δυνάμει του εδαφίου (1), η απόφαση καθορίζει την περίοδο μέσα στην οποία η κάθε επιχείρηση φυσικού αερίου οφείλει να συμμορφώνεται με την απόφαση αυτή.

(5) Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου της Ένωσης στους εθνικούς πελάτες.

(6) Η ΡΑΕΚ καταρτίζει και εφαρμόζει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/ διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός καταρτίζεται σε δεκαετή κυλιόμενη βάση και λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε οδηγίες, τις οποίες ο Υπουργός δύναται να δημοσιεύει από καιρού εις καιρό και αφορούν την κυβερνητική πολιτική. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.