Παρεκκλίσεις σε αναδυόμενη και απομονωμένη αγορά

44.-(1)(α) Στην περίπτωση που η Κύπρος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με το διασυνδεδεμένο δίκτυο κάποιου άλλου κράτους μέλους και έχει μόνο έναν κύριο εξωτερικό προμηθευτή, η Κύπρος χαρακτηρίζεται απομονωμένη αγορά και το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 18, 33, 34 ή/και 35.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κύριος προμηθευτής είναι ο προμηθευτής που καλύπτει μερίδιο της αγοράς μεγαλύτερο του 75 %.

(γ) Η παρέκκλιση που προνοείται στην παράγραφο (α) λήγει αυτόματα από τη στιγμή που παύει να ισχύει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και παύσει η Κύπρος να χαρακτηρίζεται απομονωμένη αγορά.

(δ) Οποιαδήποτε τέτοια παρέκκλιση κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(ε) Με βάση το ονομαστικό δικαίωμα που παρέχεται στη Δημοκρατία από το άρθρο 49(1) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 18, 33, 34 ή/και 35:

Νοείται ότι, μέχρις ότου η αγορά φυσικού αερίου στη Δημοκρατία χαρακτηριστεί ως απομονωμένη, η ΡΑΕΚ δύναται να ενεργεί κατά παρέκκλιση των πιο πάνω άρθρων, ιδίως απέχοντας, όπου το κρίνει απαραίτητο, από την έκδοση αδειών, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη του σκοπού και των προνοιών του παρόντος εδαφίου.

(2)(α) Σε περίπτωση που η κυπριακή αγορά αποτελεί αναδυόμενη αγορά και λόγω των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά προβλήματα, μη συνδεόμενα με τις συμβατικές δεσμεύσεις υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής που αναφέρονται στο άρθρο 43, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ν’ αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 16(1) - μόνο ως προς το διορισμό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, 16(2), (3) και (4), 18, 21, 22(5) και (6), 24, 29, 30, 33 και 35.

(β) Η παρέκκλιση αυτή λήγει αυτόματα μόλις η κυπριακή αγορά παύσει να χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενη αγορά.

(γ) Οποιαδήποτε τέτοια παρέκκλιση κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(δ) Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η κυπριακή αγορά αποτελεί αναδυόμενη αγορά σε περίπτωση που η πρώτη εμπορική προμήθεια φυσικού αερίου στα πλαίσια της πρώτης μακρόχρονης σχετικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε εντός των τελευταίων δέκα ετών.

(ε) Κατά την ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) παρέκκλισης, ο ορισμός των επιλεγόντων πελατών συνεπάγεται άνοιγμα της αγοράς που ισούται με το 33% τουλάχιστον της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στην εθνική αγορά φυσικού αερίου και καταργείται αυτόματα η παρέκκλιση από τα εδάφια (β) και (γ) του άρθρου 8. Δύο έτη μετά την ημερομηνία αυτή, επιλέγοντες πελάτες είναι όλοι οι μη οικιακοί πελάτες και τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή, επιλέγοντες πελάτες είναι όλοι οι πελάτες. Έως την ημερομηνία καθορισμού των επιλεγόντων πελατών ως μη οικιακών πελατών, η Κύπρος δύναται να αποφασίσει τη μη εφαρμογή του άρθρου 30, όσον αφορά τις βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση για τη διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του συστήματος μεταφοράς.

(στ) Με βάση το ονομαστικό δικαίωμα που παρέχεται στην Δημοκρατία από το εδάφιο (2) του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να αποφασίσει την παρέκκλιση από τα άρθρα 8 έως 14, 16(1) (μόνο ως προς το διορισμό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς), 16(2), (3) και (4), 18, 21, 22(5) και (6), 24, 29, 30, 33και 35:

Νοείται ότι, μέχρις ότου η αγορά φυσικού αερίου στη Δημοκρατία χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη, η ΡΑΕΚ δύναται να ενεργεί κατά παρέκκλιση των πιο πάνω άρθρων, ιδίως απέχοντας, όπου το κρίνει απαραίτητο, από την έκδοση αδειών, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη του σκοπού και των προνοιών του παρόντος εδαφίου.

(3) Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παρόντος Νόμου θα δημιουργούσε ουσιαστικά προβλήματα σε μια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της υποδομής μεταφοράς και κύριας υποδομής διανομής και με σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση προσωρινής παρέκκλισης από τα άρθρα 8 έως 14, 16(1), μόνο ως προς το διορισμό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, 16(2), (3) και (4), 18, 21, 22(5) και (6), 24, 29, 30, 33 και 35, για αναπτυξιακές ενέργειες εντός της περιοχής αυτής.

(4)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη λήψη της απόφασης για υποβολή αίτησης για παρέκκλιση στην Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (3), λαμβάνει υπόψη κυρίως-

(i) την ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες θα ήταν οικονομικά ασύμφορες σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς,

(ii) το επίπεδο και τις προοπτικές απόσβεσης των απαιτούμενων επενδύσεων,

(iii) το μέγεθος και την ωριμότητα του δικτύου φυσικού αερίου στην εν λόγω περιοχή,

(iv) τις προοπτικές της οικείας αγοράς φυσικού αερίου,

(v) το γεωγραφικό μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της οικείας περιοχής ή περιφέρειας, και

(vi) τους κοινωνικοοικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες.

(β) Για τις υποδομές φυσικού αερίου, πλην των υποδομών διανομής, παρέκκλιση μπορεί να χορηγείται μόνον εφόσον δεν υπάρχει υποδομή φυσικού αερίου ή εάν αυτή έχει δημιουργηθεί εντός των τελευταίων δέκα ετών από την πρώτη εμπορική προμήθεια φυσικού αερίου στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

(γ) Η προσωρινή παρέκκλιση δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα έτη μετά την πρώτη προμήθεια φυσικού αερίου στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

(δ) Για τις υποδομές διανομής, μπορεί να χορηγείται παρέκκλιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη μετά την έναρξη εφοδιασμού της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω της συγκεκριμένης υποδομής στην περιοχή.

(5) Στην περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει παρέκκλιση, είτε δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), είτε η Επιτροπή παραχωρήσει παρέκκλιση δυνάμει του εδαφίου (3), εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της αγοράς του φυσικού αερίου, για όσο χρόνο ισχύουν οι εν λόγω παρεκκλίσεις.