Διαδικασία Εξουσιοδότησης

44Α.-(1)  Τηρουμένης της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 της ΣΛΕΕ, σε περίπτωση πουη  Δημοκρατία  σκοπεύει  να  εισέλθει  σε  διαπραγματεύσεις  με  τρίτη  χώραπροκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει να ανανεώσει, ή να συνάψει συμφωνία για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς με τρίτη χώρα σχετικά με θέματα που εμπίπτουν πλήρως ή μερικώς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της στην Επιτροπή.

(2) Η κοινοποίηση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα και υποδεικνύει τις διατάξεις που πρέπει να συζητηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις ή να αποτελέσουν αντικείμενο επανα- διαπραγμάτευσης, τους στόχους των διαπραγματεύσεων και όποιες άλλες σχετικές πληροφορίες.

(3) Η πιο πάνω κοινοποίηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή τουλάχιστον πέντε (5) μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων.

(4) Η έναρξη σχετικών διαπραγματεύσεων με την τρίτη χώρα δύναται να γίνει  αφού εκδοθεί η σχετική απόφαση  της Επιτροπής που επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων κατόπιν της σχετικής αξιολόγησης η οποία αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49(β) της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/692.

(5) Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και πριν από την υπογραφή συμφωνίας με την τρίτη χώρα, η Δημοκρατία ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και διαβιβάζει το κείμενο της συμφωνίας που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή.

(6) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692, με την οποία επιτρέπει στη Δημοκρατία να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα, η Δημοκρατία αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 169 του Συντάγματος, κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύναψη και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στο καθεστώς της εν λόγω συμφωνίας.