Επιλέγοντες πελάτες

33.-(1) Ο Υπουργός αφού διαβουλευθεί με τη ΡΑΕΚ, εκδίδει Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια βάση των οποίων χαρακτηρίζεται πελάτης ως επιλέγων πελάτης.

(2) Το Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ή καταμετρείται η κατανάλωση φυσικού αερίου, και

(β) καθορίζει το όριο, σε κυβικά μέτρα, υπολογιζόμενο σε χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, το οποίο θα χαρακτηρίζει τον καταναλωτή ως επιλέγοντα πελάτη.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί το Διάταγμα που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (1), αφού προηγουμένως δώσει ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή και διαβουλευθεί με την ΡΑΕΚ.