Μέτρα αποφυγής έλλειψης ισορροπίας με το άνοιγμα της αγοράς

34. Προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη ισορροπίας από το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου:

(α) επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου με επιλέγοντα πελάτη στο σύστημα άλλου κράτους μέλους, εάν ο πελάτης αυτός θεωρείται επιλέγων και στα δύο εμπλεκόμενα συστήματα.

(β) όταν η διεξαγωγή των συναλλαγών που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου δεν γίνει δεκτή διότι ο πελάτης είναι επιλέξιμος σε ένα μόνο από τα δύο συστήματα, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των κρατών μελών από τα δύο συστήματα, και αφού λάβει υπόψη την κατάσταση της αγοράς και το κοινό συμφέρον, να υποχρεώνει το αρνούμενο μέρος να εκτελέσει την αιτούμενη προμήθεια.