Ερμηνεία

2.-(1) Στο παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:-

«αγωγός  διασύνδεσης»  σημαίνει  τον  αγωγό  μεταφοράς  που  διασχίζει  ή  γεφυρώνει σύνορο μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών με σκοπό τη σύνδεση των εθνικών  συστημάτων  μεταφοράς  αυτών  των  κρατών  μελών  ή  τον  αγωγό  μεταφοράς μεταξύ της Δημοκρατίας και μιας τρίτης χώρας μέχρι το έδαφος των κρατών μελών ή τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας∙

«άδεια» σημαίνει άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 8(1).

«αναδυόμενη αγορά» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο η πρώτη εμπορική προμήθεια της πρώτης μακροχρόνιας σύμβασής του για την προμήθεια φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε εντός των τελευταίων δέκα ετών·

«απευθείας γραμμή» σημαίνει αγωγό φυσικού αερίου συμπληρωματικό του διασυνδεδεμένου δικτύου·

«αποθέματα εντός αγωγών (linepack)» σημαίνει την αποθήκευση αερίου με συμπίεση σε συστήματα μεταφοράς και διανομής αερίου, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.

«ασφάλεια» σημαίνει τόσο την ασφάλεια του εφοδιασμού και της παροχής φυσικού αερίου, όσο και την τεχνική ασφάλεια·

«βοηθητικές υπηρεσίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την πρόσβαση και την εκμετάλλευση των δικτύων μεταφοράς ή/και διανομής ή/και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή/και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, στις οποίες περιλαμβάνεται η εξισορρόπηση φορτίου και διατάξεων ανάμειξης, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς·

«Γραφείο της ΡΑΕΚ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

«διανομή» σημαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσο τοπικών ή περιφερειακών δικτύων αεριαγωγών, με σκοπό την παράδοση του σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας·

«διασυνδεδεμένο δίκτυο» σημαίνει δίκτυο αποτελούμενο από αριθμό δικτύων, που συνδέονται μεταξύ τους·

«διαχειριστής δικτύου αποθήκευσης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί τη δραστηριότητα αποθήκευσης και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης·

«διαχειριστής συστήματος διανομής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διεκπεραιώνει το έργο της διανομής και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και, εφόσον είναι ανάγκη, την ανάπτυξη του συστήματος διανομής σε μια δεδομένη περιοχή, ενδεχομένως δε και των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής φυσικού αερίου·

«διαχειριστής συστήματος μεταφοράς» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διεκπεραιώνει το έργο της μεταφοράς και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και, στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς σε μια δεδομένη περιοχή, και κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση μεταφοράς φυσικού αερίου·

«διαχειριστής συστήματος ΥΦΑ» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί την υγροποίηση του φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, εκφόρτωση και την εκ νέου αεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου·

«έξυπνο σύστημα μέτρησης» ή «ευφυές σύστημα μέτρησης» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο μπορεί να μετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με ένα συμβατικό μετρητή και μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας μια μορφή ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

«σύστημα» σημαίνει το δίκτυο μεταφοράς, διανομής, εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου ή/και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που ανήκουν σε ή/και που τα εκμεταλλεύεται επιχείρηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου των αποθεμάτων εντός των αγωγών και των εγκαταστάσεων για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και των εγκαταστάσεων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης στη μεταφορά, τη διανομή και το υγροποιημένο φυσικό αέριο·

«εγκατάσταση αποθήκευσης» σημαίνει την εγκατάσταση, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φυσικού αερίου, η οποία ανήκει ή/και την οποία εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, που χρησιμοποιείται για αποθήκευση, εξαιρουμένου του τμήματος που χρησιμοποιείται για δραστηριότητες παραγωγής και εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς·

«εγκατάσταση ΥΦΑ» σημαίνει τον τερματικό σταθμό, που χρησιμοποιείται για την υγροποίηση φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, την εκφόρτωση και την εκ νέου αεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, και περιλαμβάνει τις βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση, που είναι αναγκαίες για τη διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του συστήματος μεταφοράς, χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνει τμήματα τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου, που να χρησιμοποιούνται για αποθήκευση·

«έλεγχος» σημαίνει τα δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και ιδίως από:

α) δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης·

β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης·

«επιλέγων πελάτης» σημαίνει τον πελάτη, που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από τον προμηθευτή της επιλογής του κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 33.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«επιχείρηση αποθήκευσης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα αποθήκευσης δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επιχείρηση διανομής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί τη δραστηριότητα διανομής δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επιχείρηση μεταφοράς» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί δραστηριότητα μεταφοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επιχείρηση προμήθειας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί δραστηριότητα προμήθειας δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επιχείρηση φυσικού αερίου» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί τουλάχιστο μία από τις δραστηριότητες της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, αγοράς ή αποθήκευσης φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου και είναι υπεύθυνο για τα εμπορικά και τεχνικά καθήκοντα ή/και τα καθήκοντα συντήρησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές, εξαιρουμένων των τελικών πελατών·

«κάτοχος άδειας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση» σημαίνει την επιχείρηση φυσικού αερίου ή τον όμιλο επιχειρήσεων φυσικού αερίου, όπου το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να ασκούν τον έλεγχο, και όπου η εν λόγω επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, ΥΦΑ και αποθήκευσης και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας∙

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47·

«μακροπρόθεσμος προγραμματισμός» σημαίνει τον προγραμματισμό του εφοδιασμού και της μεταφορικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων φυσικού αερίου πάνω σε μακροπρόθεσμη βάση με τέτοιο τρόπο ώστε, να ικανοποιείται η ζήτηση σε φυσικό αέριο του συστήματος, να επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των πηγών και να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πελατών·

«μεταφορά» σημαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω δικτύου που αποτελείται κυρίως από αγωγούς υψηλής πίεσης, εξαιρουμένων προς τα ανάντη δικτύου αγωγών και του δικτύου στο οποίο το τμήμα των αγωγών υψηλής πίεσης χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο τοπικής διανομής φυσικού αερίου, με σκοπό την παροχή σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού·

«μη οικιακός πελάτης» σημαίνει τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει φυσικό αέριο, που δεν προορίζεται για ιδία οικιακή χρήση.

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο το οποίο συστήνει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(ιγ)·

«νέα υποδομή» σημαίνει την υποδομή που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Αυγούστου 2003·

«Οδηγία 2009/73/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ∙

«Οδηγία 2019/692» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου∙

«οικιακός πελάτης» σημαίνει τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει φυσικό αέριο για δική του οικιακή κατανάλωση,

«ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου» σημαίνει την επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωμένη,

«Οργανισμός» σημαίνει τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που ιδρύεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 ή οποιοδήποτε άλλο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά·

«οριζόντια ολοκληρωμένη επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση, που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή αποθήκευσης φυσικού αερίου και μία δραστηριότητα εκτός του τομέα του φυσικού αερίου·

«παράγωγο φυσικού αερίου» σημαίνει το χρηματοπιστωτικό μέσο που προσδιορίζεται σε ένα από τα σημεία 5, 6 ή 7 του μέρους Γ του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και το οποίο σχετίζεται με το φυσικό αέριο·

«πελάτης» σημαίνει τους χονδρικούς και τελικούς πελάτες φυσικού αερίου και τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, που αγοράζουν φυσικό αέριο·

«προμήθεια» σημαίνει την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης, φυσικού αερίου, καθώς και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε πελάτες·

«προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών» σημαίνει κάθε αγωγό ή δίκτυο αγωγών που λειτουργεί ή/και κατασκευάζεται ως μέρος ενός έργου παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή χρησιμοποιείται για την παροχέτευση φυσικού αερίου από ένα ή περισσότερα τέτοια έργα προς ένα εργοστάσιο ή τερματικό σταθμό επεξεργασίας ή τελικό παράκτιο σταθμό εκφόρτωσης·

«ΡΑΕΚ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

«Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

«σύμβαση προμήθειας αερίου» σημαίνει τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου, μη συμπεριλαμβανομένου παραγώγου φυσικού αερίου·

«συνδεδεμένη επιχείρηση» σημαίνει συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 41 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενης στο άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)(10) της Συνθήκης, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς ή/και συγγενή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 33, παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας ή/και επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους·

«τέλη» σημαίνει τέλη που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2)(ζ)·

«τελικός πελάτης» σημαίνει πελάτη που αγοράζει φυσικό αέριο για ιδία χρήση·

«τέλος άδειας» σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού αερίου για την έκδοση άδειας δυνάμει του Νόμου και τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς για έκδοση αδειών φυσικού αερίου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2)(α)·

«τέλος αίτησης» σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού αερίου όταν υποβάλλεται αίτηση για έκδοση, τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας ή για εξαίρεση από άδεια και το τέλος αυτό καλύπτει την αξιολόγηση της αίτησης καθώς και την εγγραφή της στο Μητρώο·

«τέλος εξαίρεσης» σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού αερίου για το σκοπό παροχής εξαίρεσης από την κατοχή άδειας·

«τέλος μεταβίβασης» σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού αερίου για μεταβίβαση της άδειάς της σε άλλη επιχείρηση φυσικού αερίου·

«τέλος τροποποίησης» σημαίνει το τέλος που καταβάλλεται στη ΡΑΕΚ από επιχείρηση φυσικού αερίου για τροποποίηση υφιστάμενης άδειας·

«τεχνικοί κανόνες» σημαίνει τους κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υποχρέωση Δημόσιας Ωφέλειας» σημαίνει οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου δυνάμει του άρθρου 39 και λαμβάνει υπόψη τους γενικούς κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες·

«υγροποιημένο φυσικό αέριο» σημαίνει φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή·

«ΥΦΑ» σημαίνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο·

«φυσικό αέριο» σημαίνει οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες ή μείγμα υδρογονανθράκων και άλλων αερίων που αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο και περιλαμβάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο·

«χονδρικός πελάτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή συστήματος διανομής, το οποίο αγοράζει φυσικό αέριο προκειμένου να το μεταπωλήσει εντός ή εκτός του δικτύου στο οποίο είναι εγκατεστημένο·

«χρήστης συστήματος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που τροφοδοτεί το σύστημα ή τροφοδοτείται από αυτό.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

(3)(α) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει  αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίστανται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

(β) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.