Ρυθμιστικές αποφάσεις και αποφάσεις

7Α.-(1)  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της η ΡΑΕΚ δύναται-

(α) να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, με τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει την αγορά φυσικού αερίου και ποιες από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου θα δεσμεύονται από μια τέτοια ρυθμιστική απόφαση,

(β) να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις  με τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις:

(i) απαγόρευσης εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών,

(ii) υποχρέωσης δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών,

(iii) υποχρέωσης καταρτισμού και διαχείρισης καταλόγου κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών,

(iv) απαγόρευσης χειραγώγησης της χονδρικής αγοράς ενέργειας,

(v) υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά,

(vi) εφαρμογής των απαγορεύσεων καταχρηστικών πρακτικών στη χονδρική αγορά ενέργειας,

(γ) να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στην αγορά για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και/ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 ή είναι δεκτικό καθορισμού,

(δ) να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Προτού λάβει οποιαδήποτε ρυθμιστική απόφαση, η ΡΑΕΚ -

(α) συμβουλεύεται οποιαδήποτε επειχείρηση φυσικού αερίου, συμμετέχοντα στην αγορά, αιτητή για χορήγηση έκδοσης άδειας ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα με το οποίο σχετίζεται η ρυθμιστική απόφαση, και

(β) δημοσιεύει προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασής της με το οποίο καλεί τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, συμμετέχοντα στην αγορά, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια στα πλαίσια διαβούλευσης.

(3) Κάθε προσχέδιο ρυθμιστικής απόφασης, ρυθμιστική απόφαση ή απόφαση που λαμβάνεται από τη ΡΑΕΚ δημοσιεύεται κατά τέτοιο τρόπο ως η ΡΑΕΚ κρίνει κατάλληλο για να καταστεί δυνατή η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερόμενους.