Σύσταση, τήρηση και διαχείριση Μητρώου

7Β.-(1) Η ΡΑΕΚ συστήνει, τηρεί και διαχειρίζεται Μητρώο δυνάμει του άρθρου 7(ιγ), στο οποίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα:

(α) ο αριθμός πρωτοκόλλησης της αίτησης για παροχή άδειας, τροποποίησης, μεταβίβασης ή εξαίρεσης από άδεια·

(β) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

(γ) η ημερομηνία εγγραφής της αίτησης στο Μητρώο·

(δ) η επωνυμία της επιχείρησης φυσικού αερίου·

(ε) η επωνυμία του εκπροσώπου της επιχείρησης φυσικού αερίου·

(στ) ο αριθμός της αίτησης·

(ζ) ο αριθμός της δοθείσας άδειας·

(η) η εγκατεστημένη ετήσια ικανότητα παροχής αεριοποιημένου και αποσυμπιεσμένου φυσικού αερίου-προμήθεια αεριοποιημένου και αποσυμπιεσμένου φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3)·

(θ) το είδος της εγκατάστασης·

(ι) η επαρχία, ο δήμος ή η κοινότητα στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση, και περιγραφή της τοποθεσίας·

(ια) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, αναστολές, ανακλήσεις ή μεταβιβάσεις αδειών ή εξαιρέσεις από την κατοχή άδειας.

(2)  Οι κάτοχοι αδειών παρέχουν γραπτή συγκατάθεση στη ΡΑΕΚ για τη συμπερίληψη στο Μητρώο των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).