Κοινοποίηση μέτρων για την εκπλήρωση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφελείας

41.-(1) Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί ανά διετία στην Επιτροπή, όλα τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την εκπλήρωση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας. Τα μέτρα αυτά δύνανται να λαμβάνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τα μέτρα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της προμήθειας, την προστασία των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών πελατών, την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, καθώς και τη διατήρηση των επιπέδων παροχής υπηρεσιών και τις πιθανές επιπτώσεις στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό.