Αιφνίδια κρίση

42.-(1) Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή εφόσον απειλείται η σωματική ακεραιότητα ή η ασφάλεια προσώπων, μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, ή η ακεραιότητα του δικτύου, ο Υπουργός δύναται προσωρινά να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο τα οποία καθορίζει και εφαρμόζει η ΡΑΕΚ στα πλαίσια του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(2) Τα μέτρα αυτά πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές διαταραχές στη λειτουργία της αγοράς και να μην υπερβαίνουν την έκταση, που είναι απόλυτα αναγκαία για την αντιμετώπιση των αιφνίδιων δυσχερειών που έχουν προκύψει.

(3) Ο Υπουργός κοινοποιεί το ταχύτερο τα μέτρα αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.