Επιπτώσεις παράλειψης καταβολής τέλους

48Α.-(1) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται πληρωτέο, η ΡΑΕΚ δύναται να ανακαλέσει άδεια, καθώς επίσης και την άσκηση δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με βάση άδεια που παραχωρήθηκε με απόφασή της.

(2) Σε περίπτωση που ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε τέλους δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στους Κανονισμούς για τα τέλη που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2)(α), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση που η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει, το οφειλόμενο ποσό επιβαρύνεται με τόκο σύμφωνα με το ισχύον τραπεζικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας στο οποίο προστίθεται τρία (3) τοις εκατόν, για τη διάρκεια της περιόδου για την οποία το οφειλόμενο τέλος, μέρος ή όλο, δεν έχει πληρωθεί.