Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Κανονισμός 3821/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002», (ΕΕ L 370 της 3.12.1985, σ. 8), μόνο σε σχέση με τα άρθρα 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14(3), 14(4), 14(5), 15(6), την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και τα Παραρτήματα αυτού,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: