Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και ΄Εκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004.