Αδικήματα και ποινές

9.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Παρακωλύει την αρμόδια αρχή να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τον Κανονισμό·

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ’ αυτό από την αρμόδια αρχή, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού.

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα αξιώνει για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων της, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού· ή

(δ) παρέχει οποιαδήποτε ανακριβή πληροφορία στην αρμόδια αρχή,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού ή της τρίτης υποπαραγράφου του άρθρου 14(4)(α) του Κανονισμού·

(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται την χρήση της σήμανσης, εγγράφου ή κάρτας που εκδίδεται παραπλανητικά δυνάμει του Κανονισμού ή πλαστογραφεί, ή παραποιεί αυτά με σκοπό να παραπλανήσει άλλο πρόσωπο, ή χρησιμοποιεί κάρτα οδηγού της οποίας η ημερομηνία έχει λήξει·

(γ) τοποθετεί σφραγίζει ή επιδιορθώνει συσκευή ελέγχου ή αφαιρεί ή παραποιεί σφραγίδα της συσκευής ελέγχου χωρίς να έχει το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει·

(δ) χρησιμοποιεί, ή επιτρέπει ή ανέχεται την χρήση συσκευής ελέγχου, φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης που ανακαλείται δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Εάν οποιοσδήποτε οδηγός ή ο εργοδότης του, ή οποιοσδήποτε τεχνικός ή συνεργείο ή οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προβεί σε οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (5) του άρθρου 14 του Κανονισμού, πριν τη πάροδο 365 ημερών από την ημερομηνία καταγραφής των στοιχείων αυτών, ανεξάρτητα εάν συσκευή ελέγχου μεταπωλήθηκε ή αποσύρθηκε, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες.

(4) Όταν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής, ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος, ή γραμματέας, ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου, ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, εφόσον εξουσιοδοτεί, ή παρακινεί, ή επιτρέπει ή ανέχεται την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι, μαζί με το νομικό πρόσωπο, ένοχος του αδικήματος αυτού και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το άρθρο αυτό για το εν λόγω αδίκημα.

(5) Όταν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο (1) (2) ή (4) του άρθρου 8 του Κανονισμού ή όταν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια με βάση τα οποία οποιοσδήποτε τεχνικός ή συνεργείο εγκρίθηκε για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 12 του Κανονισμού, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ακυρώσει έγκριση που έχει δώσει.