Εξουσίες αρμόδιας αρχής

8.- (1) Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται, σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό, εξαιρουμένης κατοικίας, το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς εγκατάστασης, βαθμονόμησης, συντήρησης, επισκευής, ρύθμισης και σφράγισης συσκευής ελέγχου, (που στο εξής, στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «ο χώρος ή υποστατικό»), και να επιθεωρεί το χώρο, υποστατικό, όχημα ή οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία ή συσκευές ελέγχου και φύλλα καταγραφής ή κάρτες, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στο όχημα, χώρο ή υποστατικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ή υποστατικό, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, στοιχείων, βιβλίων, συσκευών ελέγχου και φύλλων καταγραφής ή καρτών, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει, λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία, συσκευές ελέγχου και φύλλα καταγραφής ή κάρτες, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, από το οποίο τα πιο πάνω έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία φυλάσσονται, χρησιμοποιούνται ή παρουσιάζονται, όπως προβεί σε πιστοποίηση οποιουδήποτε αντιγράφου ως ακριβούς αντιγράφου·

(δ) εάν κρίνεται σκόπιμο, να μεταφέρει και να κατακρατεί οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία, συσκευές ελέγχου και φύλλα καταγραφής ή κάρτες, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στον ανωτέρω χώρο ή υποστατικό.