Διαδικασία για έγκριση συνεργείων και τεχνιτών

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγκριθεί για σκοπούς δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται εκάστοτε από αυτήν.