Έκδοση καρτών

4. Για σκοπούς έκδοσης κάρτας (με μνήμη) οδηγού, που αναφέρεται στο άρθρο 14(3) του Κανονισμού, κάρτας μνήμης του κέντρου δοκιμών, που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού και κάρτας μνήμης της επιχείρησης, που καθορίζεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 1Β του Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται εκάστοτε από αυτήν.