ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ OI ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 9 ή, ενδεχομένως, από συγκεκριμένες προδιαγραφές των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν το εξεταζόμενο προϊόν, διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή εάν το εν λόγω προϊόν τίθεται ή έχει τεθεί σε εμπορία ή προμηθεύεται με άλλο τρόπο στους καταναλωτές.

2. Οι πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 9 διαβιβάζονται με τη χρήση του ειδικού τυποποιημένου εγγράφου κοινοποίησης που καθορίζεται, και το περιεχόμενο του συντάσσεται, από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L της 15.1.2002 σ.4).

3. Σε περίπτωση σοβαρών κινδύνων, οι πληροφορίες αυτές περιέχουν τουλάχιστον:

(α) τις πληροφορίες που επιτρέπουν ακριβή εντοπισμό του συγκεκριμένου προϊόντος ή παρτίδας προϊόντων.

(β) πλήρη περιγραφή του κινδύνου που ενέχουν τα προϊόντα αυτά.

(γ) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προς ανίχνευση του προϊόντος.

(δ) περιγραφή της δράσης που έχει αναληφθεί με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων για τους καταναλωτές.