ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αστική ευθύνη

41.-(1) Παραβίαση της γενικής απαίτησης ασφάλειας που επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα, αποτελεί αστικό αδίκημα δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμων του 2002, έναντι οποιουδήποτε προσώπου που μπορεί να υποστεί ζημιά από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

(2) Παράβαση της γενικής απαίτησης ασφάλειας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα από οποιοδήποτε πρόσωπο δημιουργεί, με την επιφύλαξη των νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγές για αθέτηση θέσμιων καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προς όφελος του ζημιωθέντος προσώπου.

(3) Η δυνάμει του εδαφίου (1) και (2) ευθύνη, δε δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη πρόνοια.

(4) Στο παρόν άρθρο ο όρος "ζημιά" σημαίνει σωματική βλάβη ή θάνατο.

Πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει η αρμόδια αρχή

42. Οι πληροφορίες που διαθέτει η αρμόδια αρχή σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, είναι προσιτές στο κοινό, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας. Ειδικότερα, το κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και τα ληφθέντα μέτρα.

Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τα δικαιώματά τους

43.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους V, οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα οποία περιορίζουν τη διάθεση στο εμπόριο συγκεκριμένου προϊόντος ή επιβάλλουν την απόσυρσή του ή την ανάκλησή του, πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και να κοινοποιούνται, το συντομότερο δυνατό, στο ενδιαφερόμενο μέρος αναφέροντας τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν, καθώς και τις προθεσμίες άσκησής τους.

(2) Στο μέτρο του δυνατού, παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, πριν από τη λήψη του μέτρου. Εάν αυτό δε συνέβη εκ των προτέρων, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ληπτέων μέτρων, η δυνατότητα αυτή τους παρέχεται, σε εύθετο χρόνο, μετά τη θέση σε εφαρμογή του μέτρου.

(3) Τα μέτρα που επιβάλλουν την απόσυρση ενός προϊόντος ή την ανάκλησή του, λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να παροτρύνονται οι διανομείς, οι χρήστες και οι καταναλωτές να συμβάλλουν στην υλοποίηση των μέτρων αυτών.

(4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίες περιορίζουν τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκλησή του, δεν επηρεάζουν την εκτίμηση της ποινικής ευθύνης του κατηγορούμενου υπό το εκδικάζον Δικαστήριο.

Επίδοση εγγράφων

44.-(1) Κάθε έγγραφο το οποίο απαιτείται η επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιδοθεί σε πρόσωπο μπορεί να επιδοθεί -

(α)Με ιδιόχειρη παράδοση στο ίδιο ή με την άφεση του εγγράφου στην προσήκουσα διεύθυνση αυτού ή με την αποστολή του εγγράφου ταχυδρομικώς στο ίδιο στη διεύθυνση αυτή· ή

(β)αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή σ’ οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο του νομικού προσώπου· ή

(γ)αν το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) σ’ έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί έγγραφο δυνάμει του παρόντος Νόμου θα είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περιπτώσεων:

(α)Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο ή στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύμβουλο του, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου·

(β)στην περίπτωση επίδοσης σε εταιρεία η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα ή σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής,

και για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου το κεντρικό γραφείο ενός νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας εταιρείας η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα και η οποία διεξάγει εκτός της Δημοκρατίας θα είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία.

Έκδοση Κανονισμών

45.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με Κανονισμούς που θα εκδίδει δυνάμει του παρόντος άρθρου, να θεσπίζει τέτοιες πρόνοιες που θεωρεί κατάλληλες για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι -

(α)Οποιαδήποτε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή.

(β)οποιαδήποτε προϊόντα που δεν είναι ασφαλή, ή δε θα ήταν ασφαλή στα χέρια προσώπων ορισμένης περιγραφής, δε θα διατίθενται σε πρόσωπα γενικά ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπα της ορισμένης εκείνης περιγραφής. και

(γ)κατάλληλες πληροφορίες θα παρέχονται και, αντίστροφα, ακατάλληλες πληροφορίες δε θα παρέχονται αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοιες αναφορικά με-

(α)Τη σύνθεση ή το περιεχόμενο, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική εμφάνιση ή τη συσκευασία προϊόντων, αναφορικά με τα πρότυπα των προϊόντων αυτών, καθώς και αναφορικά με άλλα θέματα σχετιζόμενα με τα προϊόντα αυτά.

(β)τη δοκιμή ή την επιθεώρηση προϊόντων, (περιλαμβανομένης πρόνοιας για καθορισμό των προτύπων που θα εφαρμόζονται για τη διενέργεια οποιασδήποτε δοκιμής ή επιθεώρησης)·

(γ)το χειρισμό προϊόντων από τα οποία ορισμένα ή όλα δεν ικανοποιούν τη δοκιμή που απαιτείται από ή δυνάμει των Κανονισμών ή το πρότυπο το σχετικό με κάποια διαδικασία που απαιτείται κατά τον ίδιο πιο πάνω τρόπο.

(δ)την απαίτηση επισήμανσης ή συνόδευσης των προϊόντων με οποιαδήποτε ένδειξη, προειδοποίηση ή οδηγία ή την απαίτηση χρησιμοποίησης ή παροχής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε σχέση με τα προϊόντα των πιο πάνω αναφερόμενων ενδείξεων, προειδοποιήσεων ή οδηγιών και για τη διασφάλιση ότι ακατάλληλες πληροφορίες δεν παρέχονται σε σχέση με τα προϊόντα είτε μέσω παραπλανητικών ενδείξεων είτε με άλλο τρόπο.

(ε)την απαγόρευση σε πρόσωπα να διαθέτουν, προσφέρονται να διαθέτουν, συμφωνούν να διαθέτουν, εκθέτουν ή κατέχουν για διάθεση προϊόντα και συστατικά μέρη αυτών και πρώτες ύλες για τέτοια προϊόντα.

(ζ)την επιβολή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σ΄ οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζεται από ή δυνάμει των Κανονισμών για διευκόλυνση του προσώπου αυτού στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται από τους Κανονισμούς.

(στ)οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος παρέχει εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Κανονισμών.

Έκδοση Διαταγμάτων

45Α. Ο Υπουργός εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την εφαρμογή των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

Επιφύλαξη εφαρμογής άλλου Νόμου

46. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμων του 1995 μέχρι 2002 και οποιουδήποτε άλλου νόμου που δυνατό να τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

47. -(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του άρθρου αυτού, οι περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμοι του 1994 μέχρι 1998 καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, μέχρις ότου καταργηθούν με γνωστοποίηση του Υπουργού.

(3) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων, ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε απαγορευτική ειδοποίηση, ειδοποίηση υποχρεωτικής προειδοποίησης ή ειδοποίηση αναστολής που εκδόθηκε με βάση τους καταργηθέντες νόμους και ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να ισχύει, στην έκταση που δεν αντιφάσκει με τον παρόντα Νόμο ή αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Τροποποίηση Παραρτημάτων του Νόμου και των Κανονισμών

48. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

49. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.