Επιφύλαξη εφαρμογής άλλου Νόμου

46. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμων του 1995 μέχρι 2002 και οποιουδήποτε άλλου νόμου που δυνατό να τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.