Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

47. -(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του άρθρου αυτού, οι περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμοι του 1994 μέχρι 1998 καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, μέχρις ότου καταργηθούν με γνωστοποίηση του Υπουργού.

(3) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων, ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε απαγορευτική ειδοποίηση, ειδοποίηση υποχρεωτικής προειδοποίησης ή ειδοποίηση αναστολής που εκδόθηκε με βάση τους καταργηθέντες νόμους και ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να ισχύει, στην έκταση που δεν αντιφάσκει με τον παρόντα Νόμο ή αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.