Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων επιτήρησης της αγοράς

40. Όταν η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, επιφέρει απώλεια ή ζημιά στον παραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, φέρει ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεων στο επηρεαζόμενο πρόσωπο αναφορικά με απώλεια ή ζημιά που προκαλείται συνεπεία της άσκησης της εν λόγω εξουσίας ή αρμοδιότητας, εκτός εάν ενήργησε καλόπιστα και εφόσον -

(α)Δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου σε σχέση με το προϊόν.

(β)η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη εκ μέρους του προσώπου αυτού.