Αστική ευθύνη

41.-(1) Παραβίαση της γενικής απαίτησης ασφάλειας που επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα, αποτελεί αστικό αδίκημα δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμων του 2002, έναντι οποιουδήποτε προσώπου που μπορεί να υποστεί ζημιά από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

(2) Παράβαση της γενικής απαίτησης ασφάλειας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα από οποιοδήποτε πρόσωπο δημιουργεί, με την επιφύλαξη των νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγές για αθέτηση θέσμιων καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προς όφελος του ζημιωθέντος προσώπου.

(3) Η δυνάμει του εδαφίου (1) και (2) ευθύνη, δε δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη πρόνοια.

(4) Στο παρόν άρθρο ο όρος "ζημιά" σημαίνει σωματική βλάβη ή θάνατο.