Έκδοση Κανονισμών

45.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με Κανονισμούς που θα εκδίδει δυνάμει του παρόντος άρθρου, να θεσπίζει τέτοιες πρόνοιες που θεωρεί κατάλληλες για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι -

(α)Οποιαδήποτε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή.

(β)οποιαδήποτε προϊόντα που δεν είναι ασφαλή, ή δε θα ήταν ασφαλή στα χέρια προσώπων ορισμένης περιγραφής, δε θα διατίθενται σε πρόσωπα γενικά ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπα της ορισμένης εκείνης περιγραφής. και

(γ)κατάλληλες πληροφορίες θα παρέχονται και, αντίστροφα, ακατάλληλες πληροφορίες δε θα παρέχονται αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοιες αναφορικά με-

(α)Τη σύνθεση ή το περιεχόμενο, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική εμφάνιση ή τη συσκευασία προϊόντων, αναφορικά με τα πρότυπα των προϊόντων αυτών, καθώς και αναφορικά με άλλα θέματα σχετιζόμενα με τα προϊόντα αυτά.

(β)τη δοκιμή ή την επιθεώρηση προϊόντων, (περιλαμβανομένης πρόνοιας για καθορισμό των προτύπων που θα εφαρμόζονται για τη διενέργεια οποιασδήποτε δοκιμής ή επιθεώρησης)·

(γ)το χειρισμό προϊόντων από τα οποία ορισμένα ή όλα δεν ικανοποιούν τη δοκιμή που απαιτείται από ή δυνάμει των Κανονισμών ή το πρότυπο το σχετικό με κάποια διαδικασία που απαιτείται κατά τον ίδιο πιο πάνω τρόπο.

(δ)την απαίτηση επισήμανσης ή συνόδευσης των προϊόντων με οποιαδήποτε ένδειξη, προειδοποίηση ή οδηγία ή την απαίτηση χρησιμοποίησης ή παροχής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε σχέση με τα προϊόντα των πιο πάνω αναφερόμενων ενδείξεων, προειδοποιήσεων ή οδηγιών και για τη διασφάλιση ότι ακατάλληλες πληροφορίες δεν παρέχονται σε σχέση με τα προϊόντα είτε μέσω παραπλανητικών ενδείξεων είτε με άλλο τρόπο.

(ε)την απαγόρευση σε πρόσωπα να διαθέτουν, προσφέρονται να διαθέτουν, συμφωνούν να διαθέτουν, εκθέτουν ή κατέχουν για διάθεση προϊόντα και συστατικά μέρη αυτών και πρώτες ύλες για τέτοια προϊόντα.

(ζ)την επιβολή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σ΄ οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζεται από ή δυνάμει των Κανονισμών για διευκόλυνση του προσώπου αυτού στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται από τους Κανονισμούς.

(στ)οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος παρέχει εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Κανονισμών.