Επίδοση εγγράφων

44.-(1) Κάθε έγγραφο το οποίο απαιτείται η επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιδοθεί σε πρόσωπο μπορεί να επιδοθεί -

(α)Με ιδιόχειρη παράδοση στο ίδιο ή με την άφεση του εγγράφου στην προσήκουσα διεύθυνση αυτού ή με την αποστολή του εγγράφου ταχυδρομικώς στο ίδιο στη διεύθυνση αυτή· ή

(β)αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή σ’ οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο του νομικού προσώπου· ή

(γ)αν το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) σ’ έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί έγγραφο δυνάμει του παρόντος Νόμου θα είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περιπτώσεων:

(α)Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο ή στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύμβουλο του, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου·

(β)στην περίπτωση επίδοσης σε εταιρεία η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα ή σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής,

και για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου το κεντρικό γραφείο ενός νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας εταιρείας η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα και η οποία διεξάγει εκτός της Δημοκρατίας θα είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία.