Γενική υποχρέωση της αρμόδιας αρχής

10. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί και οι διανομείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα κατά τρόπο ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να είναι ασφαλή.