Κοινές υποχρεώσεις παραγωγών και διανομέων

9.-(1) Όταν οι παραγωγοί ή οι διανομείς γνωρίζουν, ή όφειλαν να γνωρίζουν, βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν και της επαγγελματικής τους πείρας, ότι κάποιο προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον καταναλωτή, ασυμβίβαστους προς τη γενική απαίτηση ασφάλειας, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Ι και αναφέρουν λεπτομέρειες, ιδίως για τις ενέργειες που έχουν αναλάβει προκειμένου να προληφθούν οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές.

(2) Οι παραγωγοί και οι διανομείς, στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων τους, συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της, σε ενέργειες με στόχο την αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζουν προϊόντα που προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει.

(3) Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις διαδικασίες συνεργασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (2), περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαλόγου με τους παραγωγούς και τους διανομείς για θέματα ασφάλειας των προϊόντων.