Περιορισμοί στην αποκάλυψη πληροφοριών

36.-(1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, εάν αποκαλύψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί να διαρρεύσει οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και η οποία -

(α) Έχει ληφθεί από αυτό ως αποτέλεσμα συμμόρφωσης οποιουδήποτε άλλου προσώπου σε υποχρέωση που επιβάλλεται από Κανονισμούς ή/και Διατάγματα εκδιδόμενα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου. ή

(β) συνίσταται σε μυστική κατασκευαστική μέθοδο ή σε εμπορικό μυστικό και η οποία έχει ληφθεί από αυτό κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται για τις πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των προϊόντων, οι οποίες πρέπει να δημοσιοποιούνται, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.

(3) Η προστασία του επαγγελματικού απόρρητου δεν εμποδίζει:

(α) Τη διαβίβαση χρήσιμων πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από άλλες κρατικές ή μη αρχές και αντίστροφα, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιτήρησης της αγοράς:

Νοείται ότι οι αρχές που λαμβάνουν τις πληροφορίες οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο εξασφαλίζουν την προστασία τους.

(β) την αποκάλυψη πληροφοριών :

(i) για σκοπούς απόδειξης σε ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου·

(ii) για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλο υπηρεσιακό σκοπό.

(4) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.