Άλλες παραβάσεις του Νόμου και επιβολή διοικητικού προστίμου

37.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) λίρες-

(α)Στον παραγωγό ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, όταν δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή προθεσμία, τα απαιτούμενα έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

(β)σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από πενήντα μέχρι και εκατό λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.