Επιτήρηση της αγοράς

13.-(1) Για την αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς, με στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την εφαρμογή προσεγγίσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν ενδεδειγμένα μέσα και διαδικασίες που μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως:

(α)Την κατάρτιση, περιοδική ανανέωση και υλοποίηση προγραμμάτων τομεακής παρακολούθησης, ανά κατηγορίες προϊόντων ή κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση των ενεργειών επιτήρησης, των παρατηρήσεων και των αποτελεσμάτων·

(β)την παρακολούθηση και την ενημέρωση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων·

(γ)περιοδικές εξετάσεις και αξιολογήσεις της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων ελέγχου και της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και, αν χρειάζεται, αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης προσέγγισης και οργάνωσης της επιτήρησης.

(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν σε αυτή καταγγελίες σε σχέση με την ασφάλεια του προϊόντος και τις δραστηριότητες ελέγχου και επιτήρησης, και διασφαλίζει ότι οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται δεόντως. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει ενεργώς τους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τις διαδικασίες που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό.