Εξουσία έρευνας και κατάσχεσης

14.-(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής δύναται, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας αποδεικτικό της ιδιότητάς του, εάν του ζητηθεί, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εξουσίες:

(α)Να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα και να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία και

(β)να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμής, σχετικής με την παραγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων.

(2) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, τότε δύναται -

(α)Να απαιτήσει από το κατάλληλο πρόσωπο τις πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ιι) της παραγράφου (α) του άρθρου 11.

(β)να πάρει αντίγραφα των πληροφοριών που παρουσιάζονται δυνάμει της παραγράφου (α) ή οποιασδήποτε γενόμενης καταχώρισης σ’ αυτές.

(γ)να κατάσχει και να κατακρατήσει το προϊόν για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να κατάσχει και κατακρατεί -

(α)Οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορίες για τις οποίες έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία για αδίκημα σύμφωνα με το Μέρος VI του παρόντος Νόμου.

(β)οποιοδήποτε προϊόν για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση δυνάμει του άρθρου 20.