Ειδοποίηση κατάσχεσης

15. Η αρμόδια αρχή η οποία προβαίνει σε κατάσχεση οποιουδήποτε προϊόντος ή σχετικών με το προϊόν πληροφοριών δυνάμει του πιο πάνω άρθρου, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί και σε περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων τα οποία κατακρατούνται μέσα σε οποιοδήποτε υποστατικό υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 22, τον εισαγωγέα των προϊόντων, ότι τα προϊόντα αυτά έχουν κατασχεθεί ή κατακρατηθεί ανάλογα με την περίπτωση.