Σκοπός του Νόμου

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή.