Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2.

(2) Η κάθε μία από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται, στο βαθμό που δεν υπάρχουν στη Δημοκρατία ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο, επιβαλλόμενες από πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που διέπουν την ασφάλεια της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων.

(3) Όταν προϊόντα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που επιβάλλονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο για τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις κατηγορίες των κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις ειδικές αυτές απαιτήσεις.

(4) Ως αποτέλεσμα της αρχής που εκτίθεται στο εδάφιο (3):

(α)Οι ορισμοί «ασφαλές προϊόν» και «επικίνδυνο προϊόν» όπως καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τα άρθρα 5 και 6, δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (3), σε ό,τι αφορά τους κινδύνους ή τις κατηγορίες των κινδύνων που διέπονται από ειδική νομοθεσία. και

(β)τα άρθρα 5 μέχρι 46 εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (3), εκτός αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο που να διέπουν τις πτυχές που καλύπτονται από τα άρθρα αυτά.