Αναστολή ειδοποίησης απόσυρσης

21. Η ειδοποίηση απόσυρσης αναστέλλεται σε περίπτωση που ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, συμφωνεί με την αρμόδια αρχή να τροποποιήσει το προϊόν με τρόπο που να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα, κατά τρόπο ώστε το προϊόν να καταστεί ασφαλές.