Εξουσία τελωνειακών λειτουργών για κατακράτηση εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων

22.-(1) Τελωνειακός λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή, για διευκόλυνση της ενάσκησης από την αρμόδια αρχή ή από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε από τις εξουσίες που χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο, να κατακρατεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες, οποιαδήποτε εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υποψία ως προς την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.

(2) Οτιδήποτε κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα αποφασίζει σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) σε τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εβδομήντα δύο ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει πάραυτα την αποδέσμευση των εν λόγω προϊόντων.

(5) Τα έξοδα αποθήκευσης και κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον παραγωγό ή το διανομέα ανάλογα με την περίπτωση.