Πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει η αρμόδια αρχή

42. Οι πληροφορίες που διαθέτει η αρμόδια αρχή σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, είναι προσιτές στο κοινό, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας. Ειδικότερα, το κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και τα ληφθέντα μέτρα.