Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού

33.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α)Εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό, ο οποίος ενεργεί κατ΄ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου. ή

(β)εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ΄ αυτό απ΄ οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου. ή

(γ)χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο λειτουργός για το σκοπό ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.

(2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος αν, δίδοντας οποιαδήποτε πληροφορία που του ζητείται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) -

(α)Προβαίνει σ’ οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε ουσιαστικό σημείο. ή

(β)απερίσκεπτα προβαίνει σε δήλωση που είναι αναληθής σε ουσιαστικό σημείο.

(3) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (2) υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.