Παράλειψη παροχής πληροφοριών και παροχή αναληθών πληροφοριών

32.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος -

(α)Αν παραλείψει, χωρίς εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί σε ειδοποίηση που επιδίδεται σ΄ αυτό δυνάμει της υποπαραγράφου (ιι) της παραγράφου (α) του άρθρου 11· ή

(β)αν στην προσπάθειά του να συμμορφωθεί σε απαίτηση ειδοποίησης που του επιβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (α) παράσχει πληροφορία που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε ουσιαστικό σημείο της ή απερίσκεπτα παράσχει τέτοια πληροφορία.

(2)Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.