Έλεγχος επιτρεπόμενων οινολογικών ουσιών.

5.-(1) Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης, ενημερώνουν γραπτώς την αρμόδια αρχή για την ημερομηνία χρησιμοποίησης ρητινών ανταλλαγής ιόντων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού 1622/00, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν.

(2) Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης δηλώνει επίσης εγγράφως στην αρμόδια αρχή, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν, την ημερομηνία χρησιμοποίησης των πιο κάτω ουσιών:

(α) σιδηροκυανιούχου καλίου,

(β) φυτικού ασβεστίου,

(γ) D-L τρυγικού οξέος.