Προοίμιο

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας -

«Κανονισμός 1493/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1795/2003/ΕΚ,

«Κανονισμός 1622/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/99, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1410/2003/ΕΚ,

«Κανονισμός 1576/1989/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1882/2003/ΕΚ,

«Κανονισμός 1601/1991/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1882/2003/ΕΚ,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2005.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο -

«αμπελοοινικό προϊόν» σημαίνει νωπά σταφύλια και οίνο και όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτά με οποιαδήποτε μέθοδο και περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό 1493/99, τον Κανονισμό 1576/89 και τον Κανονισμό 1601/91.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

«εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση στην οποία παράγεται, τυγχάνει επεξεργασίας, εμφιάλωσης και αποθήκευσης αμπελοοινικό προϊόν ή οινολογική ουσία.

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής που ορίζεται από τον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 7.

«επίσημα έγγραφα» σημαίνει τα έγγραφα που καθορίζονται στο άρθρο 47(3)(β) του Κανονισμού 1493/93

«Κανονισμός 1493/99» σημαίνει τον Κανονισμό 1493/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωσης αμπελοοινικής αγοράς, όπως εκάστοτε αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται

«Κανονισμός 1622/00» σημαίνει τον Κανονισμό 1622/00/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1493/99, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Κανονισμός 1576/1989» σημαίνει τον Κανονισμό 1576/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Κανονισμός 1601/1991» σημαίνει τον Κανονισμό 1601/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως καθορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

«οινολογική ουσία» είναι οποιαδήποτε ουσία χρησιμοποιείται, για τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1493/99.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αρμοδιότητες και εξουσίες της αρμόδιας αρχής.

3. Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για την εφαρμογή των Κανονισμών 1493/99 και 1622/00 και των θεμάτων που αφορούν οινολογικές και άλλες επεξεργασίες, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς 1601/91 και 1576/89 ή άλλους σχετικούς με θέματα οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών Κοινοτικούς Κανονισμούς, καθώς και των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Συμμόρφωση με Κοινοτικούς Κανονισμούς.

4. Σε περίπτωση που Κοινοτικός Κανονισμός καθορίζει τη σύνθεση ή/και την επεξεργασία οποιουδήποτε αμπελοοινικού προϊόντος ή οινολογικής ουσίας κάθε παραγωγός οφείλει να παραγάγει και επεξεργαστεί το εν λόγω προϊόν ή ουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού και του παρόντος Νόμου.

Έλεγχος επιτρεπόμενων οινολογικών ουσιών.

5.-(1) Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης, ενημερώνουν γραπτώς την αρμόδια αρχή για την ημερομηνία χρησιμοποίησης ρητινών ανταλλαγής ιόντων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού 1622/00, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν.

(2) Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης δηλώνει επίσης εγγράφως στην αρμόδια αρχή, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν, την ημερομηνία χρησιμοποίησης των πιο κάτω ουσιών:

(α) σιδηροκυανιούχου καλίου,

(β) φυτικού ασβεστίου,

(γ) D-L τρυγικού οξέος.

Δηλώσεις επεξεργασιών.

6. Οι δηλώσεις για την αύξηση ή μείωση της οξύτητας και τη γλύκανση και εμπλουτισμό, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στη μορφή που καθορίζεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III και IV του παρόντος Νόμου.

Διορισμός Επιθεωρητών.

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει στην κατοχή του αποδεικτικό της ιδιότητάς του και δύναται σε εύλογο χρόνο  -

(α) Να εισέλθει σε οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία παράγεται, τυγχάνει επεξεργασίας, συντηρείται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται ή πωλείται οποιοδήποτε αμπελοοινικό προϊόν ή οινολογική ουσία και να εξετάσει προϊόντα ή ουσίες, όσον αφορά οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες, λαμβάνοντας δείγματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8,

(β) να εξετάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή επίσημα έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιαδήποτε αμπελοοινικά προϊόντα ή οινολογικές ουσίες, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και του παρόντος Νόμου και να πάρει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους,

(γ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή προϊόν ή ουσία αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη των Κοινοτικών Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και του παρόντος Νόμου και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το εν λόγω αντικείμενο, προϊόν ή ουσία σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει.

(3) Ο υπεύθυνος οποιασδήποτε εγκατάστασης, στην οποία εισέρχεται ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (2), υποχρεούται να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση την οποία εύλογα απαιτεί.

(4) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για κατακράτηση ή δέσμευση αμπελοοινικού προϊόντος οινολογικής ουσίας ή αντικειμένου δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), μπορεί να προσφύγει εγγράφως στο Διευθυντή, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένου υπόψη και του είδους τέτοιων προϊόντων, ουσιών ή αντικειμένων που κατακρατείται και, εν πάση περιπτώσει, εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(5) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με βάση τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Δειγματοληψίες.

8.-(1) Για κάθε δειγματοληψία που διενεργεί ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εκδίδει βεβαίωση δειγματοληψίας πάνω σε έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα V.

(2) Για τα δείγματα που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτών μπορεί να αξιώσει το αντίτιμο της ποσότητας που λαμβάνεται σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή τους κατά την ημέρα της δειγματοληψίας.

(3)(α) Η δειγματοληψία γίνεται στην παρουσία του ιδιοκτήτη ή κατόχου του αμπελοοινικού προϊόντος ή της οινολογικής ουσίας, ο οποίος προσυπογράφει τη βεβαίωση δειγματοληψίας. Η ποσότητα του δείγματος που λαμβάνεται πρέπει να είναι επαρκής, αντιπροσωπευτική και να χωρίζεται σε τρία μέρη τα οποία σφραγίζονται με μηχανισμό κλεισίματος που πρέπει να είναι σταθερός και μη δυνάμενος να ξαναχρησιμοποιηθεί. Τα δείγματα συνοδεύονται από ένα αντίγραφο της βεβαίωσης για τη δειγματοληψία:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις εμφιαλωμένων αμπελοοινικών προϊόντων, λαμβάνονται τρεις περιέκτες χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης του ενός λίτρου έκαστη.

(β) Ο ένας περιέκτης παραδίδεται με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που ενήργησε τη δειγματοληψία στον ενδιαφερόμενο, το δεύτερο μέρος (ή περιέκτης) παραδίδεται στην αρμόδια αρχή και το τρίτο μέρος (ή περιέκτης) φυλάγεται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό σε κατάλληλες συνθήκες για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά την ημερομηνία της δειγματοληψίας, για τυχόν μελλοντική σύγκριση.

(γ) Κάθε δείγμα αμπελοοινικού προϊόντος είναι εφοδιασμένο με ετικέτα σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ. Σε περίπτωση που το μέγεθος του δοχείου δεν επιτρέπει να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη ετικέτα, τοποθετείται ένας ανεξίτηλος αριθμός επί του δοχείου και οι ενδείξεις αναγράφονται σε ξεχωριστό δελτίο. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης όπου πραγματοποιείται η δειγματοληψία καλείται να υπογράψει την ετικέτα ή ενδεχομένως το δελτίο.

Εμπιστευτικότητα.

9.-(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία την οποία απέκτησε ως αποτέλεσμα άσκησης εξουσιών δυνάμει των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα, εκτός αν η αποκάλυψη έγινε-

(i) Κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ισχύει στη Δημοκρατία, ή

(ii) στα πλαίσια εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, ή

(iii) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για τους σκοπούς οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής διαδικασίας.

(2) Πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Κυρώσεις.

10. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος Νόμου, με τις οποίες παραλείπει να συμμορφωθεί, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

Διατάγματα.

11.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), τα διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 6)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

(σύμφωνα με το παράρτημα V, παράγραφος Ζ,

σημείο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999)

(Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή της πρώτης επεξεργασίας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Ισχύει για το σύνολο των επεξεργασιών της περιόδου)

Όνομα/διεύθυνση του δηλούντα: ...................................................................................

........................................................................................................................................

Λεπτομέρειες ως προς την επεξεργασία:

- τόπος διεξαγωγής (με αναφορά στην Αμπελοοινική Ζώνη και στην Καθορισμένη Περιοχή, σε περίπτωση Οίνου Ποιότητας P.S.R.)………………… ………………………………………………………………..…………………………

- αμπελοοινικό προϊόν ...........................................................................................

- οξύτητα πριν ........................................................................................................

- οξύτητα μετά .......................................................................................................

- ημερομηνία ..........................................................................................................

 

Ημερομηνία .................................................

 

Υπογραφή ...............................

 

 

Παρακαλώ απευθύνετε τη δήλωσή σας στο Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας,

1412 Λευκωσία με αντίγραφο στον Κλάδο Αμπελουργίας – Οινολογίας,

Τ.Θ.56051 – 3304 Λεμεσός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 6)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

(σύμφωνα με το παράρτημα V, παράγραφος Ζ,

σημείο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999)

(Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή της πρώτης επεξεργασίας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Ισχύει για το σύνολο των επεξεργασιών της περιόδου)

Όνομα/διεύθυνση του δηλούντα: ...................................................................................

........................................................................................................................................

Λεπτομέρειες ως προς την επεξεργασία:

- τόπος διεξαγωγής (με αναφορά στην Αμπελοοινική Ζώνη και στην Καθορισμένη Περιοχή, σε περίπτωση Οίνου Ποιότητας P.S.R.)………………… ………………………………………………………………..………………………….

- αμπελοοινικό προϊόν ...........................................................................................

- χρησιμοποιηθείσα οινολογική ουσία....................................................................

- οξύτητα πριν ........................................................................................................

- οξύτητα μετά .......................................................................................................

- ημερομηνία ..........................................................................................................

 

Ημερομηνία .................................................

 

Υπογραφή ...............................

 

Παρακαλώ απευθύνετε τη δήλωσή σας στο Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας,

1412 Λευκωσία με αντίγραφο στον Κλάδο Αμπελουργίας – Οινολογίας,

Τ.Θ.56051 – 3304 Λεμεσός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Άρθρο 6)

ΔΗΛΩΣΗ ΓΛΥΚΑΝΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 1

του Κανονισμού (ΕΚ) 1622/2000)

(Η δήλωση υποβάλλεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της επεξεργασίας)

Όνομα/διεύθυνση του δηλούντα: ...................................................................................

........................................................................................................................................

Λεπτομέρειες ως προς την επεξεργασία:

- τόπος διεξαγωγή .................................................................................................

- αμπελοοινικό προϊόν (προς γλύκανση) ...............................................................

- πριν την επεξεργασία ....................................................

- όγκος .....................................................................................................

- ολικός κατ΄όγκο αλκ. τίτλος ...................................................................

- αποκτημένος κατ΄όγκο αλκ. τίτλος ........................................................

- μετά την επεξεργασία .......................................................................................

- όγκος .....................................................................................................

- ολικός κατ΄όγκο αλκ. τίτλος ...................................................................

- αποκτημένος κατ΄όγκο αλκ. τίτλος ........................................................

- γλεύκος/συμπυκνωμένο γλεύκος (που θα χρησιμοποιηθεί)

- όγκος .....................................................................................................

- ολικός κατ΄όγκο αλκ. τίτλος ....................................................................

- αποκτημένος κατ΄όγκο αλκ. τίτλος .........................................................

- πυκνότητα ..............................................................................................

 

Ημερομηνία .................................................

 

Ημερομηνία .................................................

Παρακαλώ απευθύνετε τη δήλωσή σας στο Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας,

1412 Λευκωσία με αντίγραφο στον Κλάδο Αμπελουργίας – Οινολογίας,

Τ.Θ.56051 – 3304 Λεμεσός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 6)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

(σύμφωνα με το Παράρτημα V, παράγραφος Ζ,

σημείο 5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1493/1999)

Όνομα/διεύθυνση του δηλούντα: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Λεπτομέρειες ως προς την επεξεργασία:

- τόπος διεξαγωγής ...................................................................

- ημερομηνία και ώρα έναρξης ..................................................

- αμπελοοινικό προϊόν πριν την επεξεργασία

- όγκος ....................................................................

- ολικός κατ΄όγκο αλκ. τίτλος ..................................

- αποκτημένος κατ΄όγκο αλκ. τίτλος .......................

- εφαρμοζόμενη διαδικασία (να σημειωθεί με «Χ» η ισχύουσα περίπτωση)

- προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ......................................

- προσθήκη ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους ..........

.....................................................................................................

- μερική συμπύκνωση (με αντίστροφη όσμωση/με ψύξη/με άλλη μέθοδο ........................................................................................

 

Ημερομηνία .................................

 

Υπογραφή ...............................

 

Η παρούσα δήλωση δύναται να υποβληθεί εφόσον:

(α) επιτραπεί από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων σε περίπτωση που ο εμπλουτισμός καθίσταται αναγκαίος λόγω κλιματικών συνθηκών, και

(β) πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις ελέγχων που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων.

 

Παρακαλώ απευθύνετε τη δήλωσή σας στο Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας, 1412 Λευκωσία με αντίγραφο στον Κλάδο Αμπελουργίας – Οινολογίας, Τ.Θ. 56051 – 3304 Λεμεσός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 8(1))

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο υποφαινόμενος .................................................... Εξουσιοδοτημένος Λειτουργός δηλώνω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8(1) του περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμου του 2004, διενήργησα την πιο κάτω δειγματοληψία από την εγκατάσταση των κ.κ.

(όνομα και διεύθυνση) ..............................................................................................

...................................................................................................................................

Αμπελοοινικό Προϊόν:

1. Εμπορική ονομασία ..............................................................................................

2. Αύξων αριθμός του δείγματος ..............................................................................

3. Περιγραφή του δοχείου από το οποίο ελήφθη το δείγμα (αριθμός του δοχείου, αριθμός της παρτίδας φιαλών κ.τ.λ.) ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Περιγραφή του προϊόντος (στην οποία περιλαμβάνεται η περιοχή που έχει παραχθεί, το έτος συγκομιδής, ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος ή ο δυνάμει τίτλος και, εάν είναι δυνατόν, η ποικιλία αμπελιού) .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Η δειγματοληψία έγινε παρουσία του πωλητή ή κατασκευαστή κ. ...........................

..................................................................................................................................

Το δείγμα διαιρέθηκε σε τρία μέρη ..............................λίτρων το καθένα, τα οποία σφραγίσθηκαν από εμένα. Από αυτά το ένα παραδόθηκε / στάλθηκε στον κ. ........................................................ εκ .......................................... κατασκευαστή / πωλητή, το ένα παραδόθηκε στην αρμόδια αρχή για έλεγχο της ποιότητάς του, και το άλλο φυλάχθηκε από εμένα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών για τυχόν μελλοντική σύγκριση.

 

Ημερομηνία ..............................................   Ώρα ..........................................................

 

Υπογραφή ................................................ Υπογραφή ................................................

(Πωλητής/Κατασκευαστής)                   (Εξουσιοδοτημένος Λειτουργός)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

(Άρθρο 8(3)(γ))

Α. Στοιχεία ετικέτας για την περιγραφή του δείγματος σύμφωνα με το άρθρο 8(3)(γ).

1. Υποχρεωτικές ενδείξεις:

(α) επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που έκανε τη δειγματοληψία

(β) αύξων αριθμός του δείγματος

(γ) ημερομηνία λήψης του δείγματος

(δ) ονοματεπώνυμο του Επιθεωρητή που εξουσιοδοτήθηκε να πραγματοποιήσει τη δειγματοληψία

(ε) επωνυμία και διεύθυνση της μονάδας στην οποία πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία

(στ) περιγραφή του δοχείου από το οποίο ελήφθη το δείγμα (αριθμός του δοχείου, αριθμός της παρτίδας φιαλών κλπ)

(ζ) περιγραφή του προϊόντος στην οποία περιλαμβάνεται η περιοχή που έχει παραχθεί, το έτος συγκομιδής, ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος ή ο δυνάμει τίτλος και, εάν είναι δυνατόν, η ποικιλία αμπέλου

2. Παρατηρήσεις:

 

3. Ελάχιστο μέγεθος: 100x100 mm

Σημείωση
18 του Ν. 74(Ι)/2019Κατάργηση του Ν. 74(Ι)/2019

Ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2005, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 74(Ι)/2019], καταργείται.