Άρνηση χορήγησης άδειας σε φορέα που ελέγχεται από τρίτη χώρα ή υπήκοο τρίτης χώρας

29.-(1) Οι φορείς δύνανται να ενημερώνουν και να παρέχουν πληροφορίες στον Υπουργό ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό υπεύθυνο για τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών, σε περίπτωση που οι φορείς αντιμετωπίζουν πρακτική ή νομική δυσκολία γενικής φύσης και η οποία αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτες χώρες.

(2) Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε πρακτική ή νομική δυσκολία γενικής φύσης την οποία συναντούν οι φορείς και η οποία αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε φορέα που τελεί υπό ουσιαστικό έλεγχο τρίτης χώρας ή υπηκόου της εν λόγω τρίτης χώρας στην περίπτωση που η τρίτη χώρα δεν επιφυλάσσει στους φορείς της Δημοκρατίας ή στους φορείς κρατών μελών μεταχείριση ανάλογη εκείνης που επιφυλάσσει η Δημοκρατία ή τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόσβαση στις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.