Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 4 και 6, παράγραφοι 2, 3 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άδεια» σημαίνει την άδεια αναζήτησης και/ή άδεια έρευνας και/ή άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«άδεια αναζήτησης υδρογονανθράκων» σημαίνει δικαίωμα για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» σημαίνει δικαίωμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«άδεια έρευνας υδρογονανθράκων» σημαίνει δικαίωμα για έρευνα υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«αδειούχος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«αιτητής» σημαίνει οποιοδήποτε φορέα υποβάλει αίτηση για παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5·

«αναζήτηση υδρογονανθράκων» σημαίνει την προσπάθεια εντοπισμού υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο εκτός από γεωτρήσεις·

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο όπως ορίζεται στο άρθρο 32·

«εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» σημαίνει την ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων ή τυχόν κατεργασία τους προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι και η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους μέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στην προαναφερόμενη κατεργασία δεν περιλαμβάνεται η διύλιση·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«έρευνα υδρογονανθράκων» σημαίνει την έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, καθώς και με γεωτρήσεις·

«ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» [Διαγράφηκε]·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«παραπροϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα, που παράγονται από την επεξεργασία των υδρογονανθράκων·

«περιβαλλοντική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο.

«πολεοδομική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο του 1988·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υδρογονάνθρακες» σημαίνει κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση, και περιλαμβάνει το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, φυσικά υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους συναφή ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται μαζί τους·

«υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

«Υφαλοκρηπίδα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμους του 2004 και του 2014·

«φορέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ζητεί ή ενδέχεται να ζητήσει ή κατέχει άδεια.

«φορέας εκμετάλλευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται·

Κυριότητα των υδρογονανθράκων

3.-(1) Η κυριότητα των υδρογονανθράκων οπουδήποτε βρίσκονται στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των Χωρικών Υδάτων, της Υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας, ανήκει και θεωρείται ότι πάντοτε ανήκε στη Δημοκρατία.

(2) Τα δικαιώματα στην κυριότητα των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας, θα ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και στην Υφαλοκρηπίδα, όπως καθορίζονται στους περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμους του 2004 και του 2014.

Ορισμός περιοχών για άσκηση των δραστηριοτήτων και άρνηση πρόσβασης στις δραστηριότητες για λόγους εθνικής ασφάλειας

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει εντός των ορίων του εδάφους της Δημοκρατίας, καθώς και σε περιοχές όπου η Δημοκρατία έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία όσον αφορά αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δυνάμει της Σύμβασης ή άλλης διεθνούς συμφωνίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας, τις περιοχές που διατίθενται για την άσκηση δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

(2) Σε περίπτωση που μια περιοχή διατίθεται για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο εξασφαλίζει χωρίς διακρίσεις την πρόσβαση των φορέων σε δραστηριότητες και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, για λόγους εθνικής ασφάλειας, να αρνείται την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και την άσκηση τους από οποιοδήποτε φορέα που ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας.

Χορήγηση αδειών και προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια αφού υποβληθούν αιτήσεις από τους φορείς στον Υπουργό για τις οποίες η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) είτε με πρωτοβουλία του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω πρόσκλησης από τον Υπουργό προς υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων·

(β) είτε μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης προς υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύει ο Υπουργός με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από υποβολή αίτησης από φορέα. Τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν προθεσμία τουλάχιστον 90 ημερών μετά τη δημοσίευση για να υποβάλουν επίσης αίτηση.

(2) Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (1), η πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει τον τύπο της άδειας, όλες τις γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν ή που δύνανται να αποτελέσουν, εν όλω ή εν μέρει, το αντικείμενο της αίτησης, την προβλεπόμενη ημερομηνία ή προθεσμία χορήγησης της άδειας, οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να γίνονται γνωστοί κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το κατά πόσο δίνεται προτίμηση σε αιτήσεις φορέων που είναι αυτόνομα και μη εξαρτώμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί στην πρόσκληση.

(3) Όταν η οριοθέτηση των γεωγραφικών περιοχών που διατίθενται για χορήγηση αδειών έρευνας ή αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δεν είναι απόρροια προηγούμενης γεωμετρικής διαίρεσης του εδάφους και/ή ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προσδιορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιφάνεια κάθε μιας από τις περιοχές αυτές κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνει ό,τι δικαιολογείται για άσκηση των δραστηριοτήτων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τεχνική και οικονομική άποψη.

(4) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χορήγησης άδειας με βάση το εδάφιο (1) δύναται να παρακαμφθεί και να χορηγηθούν άδειες από το Υπουργικό Συμβούλιο όταν η περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια:

(α) είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση ή

(β) έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και δεν κατέληξε στην χορήγηση άδειας ή

(γ) έχει εγκαταλειφθεί από κάποιο φορέα και δεν εμπίπτει αυτομάτως στην παράγραφο (α).

(5) Για την εφαρμογή του εδαφίου (4), ο Υπουργός με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες και από πού μπορούν να ληφθούν οι σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες. Για κάθε σημαντική μεταβολή των πληροφοριών αυτών δημοσιεύεται συμπληρωματική ανακοίνωση.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), όταν κριτήρια γεωλογικού ή παραγωγικού χαρακτήρα δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας για μια περιοχή σε φορέα κάτοχο άδειας συνορεύουσας περιοχής. Σε τέτοια περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι άδειας για άλλες συνορεύουσες περιοχές είναι σε θέση να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις και έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να το πραγματοποιήσουν.

(7)(α) Δε θεωρείται ως χορήγηση άδειας κατά την έννοια του εδαφίου (1):

(i) η αδειοδότηση που οφείλεται απλώς και μόνο σε μεταβολή της επωνυμίας ή της ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε μεταβολή της σύνθεσης του εν λόγω φορέα ή μεταβίβαση της άδειας ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την άδεια·

(ii) η αδειοδότηση σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης μορφής άδεια όπου η κατοχή αυτής της άλλης μορφής άδειας εξυπακούει το δικαίωμα χορήγησης της πρωτοαναφερθείσας άδειας·

(iii) η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται στα πλαίσια αδειοδότησης και η οποία αφορά στην έναρξη, διακοπή, παράταση ή παύση των δραστηριοτήτων της χορηγηθείσας άδειας·

(iv) η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει μέσω κυβερνητικών φορέων, υποστηριζόμενων από ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, σε έρευνες για εκτίμηση του πετρελαϊκού δυναμικού της χώρας.

(β) Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), τότε ο φορέας ενημερώνει τον Υπουργό οποτεδήποτε γίνεται τέτοια μεταβολή της επωνυμίας ή ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή μεταβολή της σύνθεσης του φορέα ή μεταβίβαση της άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από την άδεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, δύναται να ακυρωθεί η χορηγηθείσα άδεια.

(γ) Ουδείς δύναται να κατέχει άδεια όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(δ) Οποιοσδήποτε φορέας κατέχει άδεια με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής

6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής·

(β) τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(στ) τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπρόσωπό του· και

(ζ) τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ή εκπρόσωπό του.

(2) Όλες οι αιτήσεις απευθύνονται στον Υπουργό, ο οποίος ζητά τη σύγκληση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με γραπτή ειδοποίησή του προς τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

Συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής και διαδικασία

7.-(1) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον μέλη.

(3) Οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής

8.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καθήκον να μελετά το περιεχόμενο των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο, να προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτήσεων για αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και σε αξιολόγηση οποιωνδήποτε θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις αιτήσεις ή που τίθενται ενώπιόν της για εξέταση και να συμβουλεύει τον Υπουργό για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να εξετάζει και να υποβάλλει τις απόψεις της στον Υπουργό αναφορικά με τα εξής θέματα:

(α) οποιοδήποτε θέμα μπορεί να προκύψει πριν από την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων·

(β) κατά πόσο θα πρέπει να εγκριθεί ή απορριφθεί οποιαδήποτε αίτηση που υποβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) τη μεταβίβαση άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από άδεια από ένα κάτοχο άδειας σε άλλο φορέα·

(δ) τον καθορισμό οποιωνδήποτε όρων στον αιτητή σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση των όρων αυτών·

(ε) το βαθμό επικινδυνότητας στο περιβάλλον που μπορεί να προκύψει από την παροχή άδειας έρευνας και άδειας εκμετάλλευσης σε οποιοδήποτε φορέα και ενδεχόμενα μέτρα προστασίας του·

(στ) τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση και τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες κατέχουν τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα·

(ζ) μέτρα προστασίας της ναυσιπλοΐας· και

(η) οτιδήποτε άλλο η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να εξετάσει και το οποίο έχει σχέση με τις αιτήσεις.

Εξουσίες και υποχρεώσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής

9.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, μέσω του Προέδρου της, να καλέσει σε συνεδρία και/ή να συμβουλεύεται ειδικούς εμπειρογνώμονες για θέματα που αφορούν αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένου οποιουδή-ποτε λειτουργού κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατόν να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ορίζει ειδικές τεχνικές επιτροπές για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων που εγείρονται κατά την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης ή άλλου θέματος, να καθορίζει τους όρους εντολής τους και τη λειτουργία τους και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των μελετών που διενεργούν.

Διαδικασία εξέτασης της αίτησης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή

10.-(1) Μετά την παραλαβή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται με βάση το άρθρο 5 και λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του εδαφίου (2) του άρθρου 6, ο Πρόεδρος αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφό της στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και συγκαλεί συνεδρία εντός 30 ημερών για εξέτασή της σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (4). Ο Πρόεδρος δύναται να καλεί είτε αυτεπάγγελτα είτε όταν ζητηθεί γραπτώς από ένα τουλάχιστον μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, έκτακτη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εάν για συγκεκριμένους λόγους αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που η σύγκλιση της έκτακτης συνεδρίας ζητείται από μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε ο Πρόεδρος πρέπει να αποφασίζει κατά πόσο ο λόγος που προβάλλει το μέλος δικαιολογεί τέτοια σύγκλιση.

(2) Κατά την πιο πάνω συνεδρία, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και εάν τα στοιχεία που περιέχει είναι επαρκή για την αξιολόγηση της αίτησης και τη χορήγηση της άδειας.

(3) Εάν κατά την πιο πάνω συνεδρία, η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιόν της δεν είναι επαρκή ή πλήρη, δύναται να ζητήσει από τον αιτητή ή από οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει αναγκαία, καθώς και τη διεξαγωγή ελέγχων ή την εξασφάλιση απόψεων ή εκθέσεων από εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς.

(4) Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει κατά τη συνεδρία ότι τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιόν της είναι επαρκή, προχωρεί σε εξέταση της αίτησης και υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό κατά πόσο θα πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και υπό ποίους όρους ή κατά πόσο θα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση. Η εισήγηση περιέχεται σε εισηγητική έκθεση, την οποία ετοιμάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή με βάση διαδικασία που αποφασίζει η ίδια. Ο Υπουργός υποβάλλει την εισήγησή του αναφορικά με τις αιτήσεις, καθώς και την εισηγητική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

11- (α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), φορέας ο οποίος κατέχει άδεια έρευνας και/ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, οι αιτήσεις, εκθέσεις και άλλα έγγραφα των οποίων η υποβολή προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, υποβάλλονται, όταν αφορούν σε έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον Υπουργό, ο οποίος τα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην πολεοδομική ή περιβαλλοντική αρχή, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση

11Α. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υπεράκτιας εργασίας πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου υδρογονανθράκων, ο αδειούχος οφείλει να εξασφαλίσει την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Βυθού και του Υπεδάφους του, που υιοθετήθηκε σε συνάντηση των Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων στη Μαδρίτη στις 14 Οκτωβρίου 1995, το οποίο κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικούς) Νόμους του 1979 μέχρι 2013.

Κριτήρια για αξιολόγηση των αιτήσεων

12.-(1) Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αιτήσεις, καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Εάν τα κριτήρια έχουν δημοσιευτεί πρώτα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να περιορίζεται σε μνεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα κριτήρια δημοσιεύεται καθ’ ολοκληρία τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όσο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να αφορούν:

(α) την εθνική ασφάλεια ή το δημόσιο συμφέρον·

(β) την τεχνική και οικονομική δυνατότητα του αιτητή·

(γ) τους τρόπους με τους οποίους ο αιτητής προτίθεται να φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες που καθορίζονται στην άδεια·

(δ) σε περίπτωση που η άδεια προσφέρεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, τα οικονομικά ανταλλάγματα που προσφέρει ο αιτητής προκειμένου να αποκτήσει την άδεια·

(ε) την τυχόν έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας που τυχόν επέδειξε ο αιτητής στα πλαίσια προηγούμενης άδειας.

(2) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αιτητές που αξιολογούνται με τα κριτήρια του εδαφίου (1) κριθούν ισάξιοι, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να υιοθετήσει πρόσθετα σχετικά κριτήρια για να μπορέσει να επιλέξει σε ποιο φορέα θα χορηγήσει την άδεια. Τα πρόσθετα αυτά κριτήρια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 4, το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να εφαρμόζει τα πιο πάνω κριτήρια κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των αιτητών.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των αιτητών.

(5) Όταν μια αίτηση απορριφθεί τότε ο λόγος της απόρριψης κοινοποιείται στον αιτητή.

Ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον

12Α.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη λήψη της απόφασής του για τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση άδειας λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του αιτητή να πληροί τις απαιτήσεις για εργασίες στο πλαίσιο της άδειας, όπως απαιτείται από το δίκαιο της ένωσης, ιδίως την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής δυνατότητας του αιτητή, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ακόλουθα:

(i) Τον κίνδυνο, την επικινδυνότητα και τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που σχετίζονται με τις περιοχές που διατίθενται για την άσκηση δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 των περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμων του 2011 και 2014·

(ii) το συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων·

(iii) τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες του αιτητή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την κάλυψη των ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω δραστηριότητες υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ενδεχόμενες οικονομικές ζημιές με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·

(iv) τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του αιτητή όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, όσον αφορά σοβαρά ατυχήματα:

Νοείται ότι, όταν εκτιμούνται οι τεχνικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες του αιτητή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περιβαλλοντικά ευαίσθητο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σε αυτή, όπως είναι τα αλατούχα έλη και τα υποθαλάσσια λιβάδια, καθώς επίσης και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012, οι ζώνες ειδικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2014 και οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιωνδήποτε διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Δημοκρατία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο χορηγεί άδεια μόνο στην περίπτωση που θεωρεί επαρκείς τις αποδείξεις που προσκομίζει ο αιτητής, ότι έχει λάβει ή θα λάβει κατάλληλα μέτρα, επί τη βάσει ρυθμίσεων που θα αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά τα μέτρα τίθενται σε ισχύ και ενεργοποιούνται κατά την έναρξη των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά από τους αιτητές να αποδείξουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τις τεχνικές και οικονομικές τους ικανότητες και να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με την περιοχή που καλύπτεται από την άδεια και το συγκεκριμένο στάδιο υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, για τους σκοπούς του εδαφίου (1):

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο εκτιμά την επάρκεια των μέτρων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι αιτητές διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την άμεση έναρξη και την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δράσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την επακόλουθη αποκατάσταση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα που διευκολύνουν την ανάπτυξη βιώσιμων χρηματοοικονομικών μέσων και άλλων διευθετήσεων που βοηθούν τους αιτητές να αποδείξουν την χρηματοοικονομική τους ικανότητα για τους σκοπούς εδαφίου (1).

(5) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ζητά τη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση των αδειών

13.-(1) Οι άδειες δύνανται να χορηγούνται με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν:

(α) την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που επιτρέπει η άδεια·

(β) την καταβολή εισφοράς σε χρήμα ή σε υδρογονάνθρακες·

(γ) την εθνική ασφάλεια·

(δ) τη δημόσια ασφάλεια·

(ε) τη δημόσια υγεία·

(στ) την ασφάλεια των μεταφορών·

(ζ) την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 11 και τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) την προστασία των βιολογικών και ορυκτών πόρων, καθώς και των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

(θ) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων·

(ι) την προγραμματισμένη διαχείριση των πόρων σε υδρογονάνθρακες, όπως ιδίως ο ρυθμός εξάντλησης των υδρογονανθράκων ή η βέλτιστη απόληψή τους·

(ια) την ανάγκη διασφάλισης εσόδων προς τη Δημοκρατία·

(ιβ) ότι οι αδειούχοι διατηρούν επαρκείς ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων.

(2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των αιτητών.

(3) Οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που αφορούν στην άσκηση ή στην παύση της δραστηριότητας, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε τύπο άδειας δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Παροχή δικαιωμάτων στους αδειούχους

14.-(1) Η άδεια αναζήτησης υδρογονανθράκων χορηγεί στον αδειούχο δικαιώματα αναζήτησης στην περιοχή της άδειας που χορηγήθηκε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας.

(2) Η άδεια έρευνας υδρογονανθράκων χορηγεί στον αδειούχο αποκλειστικά δικαιώματα διεξαγωγής έρευνας υδρογονανθράκων στην περιοχή της άδειας που χορηγήθηκε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας και, στην περίπτωση ανακάλυψης οικονομικά εκμεταλλεύσιμων υδρογονανθράκων, το δικαίωμα χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης σχετιζόμενη με τέτοια ανακάλυψη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Η άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων χορηγεί στον αδειούχο αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης υδρογοναν-θράκων στην περιοχή της άδειας που χορηγήθηκε, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας.

Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας

15. Η διάρκεια ισχύος της άδειας δεν υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην άδεια. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανανεώνει ή παρατείνει την άδεια για τόσο χρονικό διάστημα όσο προβλέπεται στο Συμβόλαιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας και του αδειούχου και σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

Ορισμός φορέα εκμετάλλευσης

15Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο αδειούχος διορίζει το φορέα εκμετάλλευσης.

(2) Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης διορίζεται από τον αδειούχο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνεται εκ των προτέρων και δύναται να προβάλει αντιρρήσεις, αν το κρίνει δε απαραίτητο, όπου προκύπτουν ζητήματα που εμπίπτουν στους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς του 2015, κατόπιν διαβούλευσης με τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Όταν προβάλλονται αντιρρήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά από τον αδειούχο όπως διορίσει άλλο κατάλληλο φορέα εκμετάλλευσης ή όπως αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης που επιβάλλονται δυνάμει των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

(4) Κατά το διορισμό του φορέα εκμετάλλευσης, ο αδειούχος οφείλει να διασφαλίσει ότι:

(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εργασιών στο πλαίσιο της άδειας· και

(β) πληροί τις απαιτήσεις, εκτελεί τις λειτουργίες του και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του δυνάμει των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

(5) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνει με βάση τις διατάξεις των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει πλέον την ικανότητα να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των εν λόγω Κανονισμών ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό.

(6) Ο Υπουργός ενημερώνει γραπτώς τον αδειούχο για την απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (5) και δίνει οδηγίες στον αδειούχο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις διατάξεις των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

(7) Ο αδειούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων και υποδεικνύει, χωρίς καθυστέρηση, αναπληρωτή φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος διορίζεται εφόσον προηγουμένως εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κρατική συμμετοχή σε δραστηριό-τητες αναζήτησης, έρευνας και εκμε-τάλλευσης υδρο-γονανθράκων

16.-(1) Η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δύναται να αναληφθεί από την ίδια τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο που δύναται να καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(1Α) Σε περίπτωση που η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), το εν λόγω νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) μη εκτελεστικούς συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ο πρόεδρος και έξι (6) άλλα μέλη, που είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ήθους, διαθέτουν ικανότητα να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του και τα ακόλουθα προσόντα:

(α) ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κατέχει ευρεία γνώση και πείρα σχετική με τη διοίκηση σύνθετων και μεγάλων οργανισμών και πείρα σε θέματα υδρογονανθράκων·

(β) ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι νομικός με πείρα στη σύναψη συμβολαίων και, ει δυνατόν, με πείρα σε θέματα υδρογονανθράκων·

(γ) ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι οικονομολόγος ή προσοντούχος λογιστής με γνώση και πείρα σε θέματα χρηματοδοτήσεων έργων·

(δ) τέσσερα (4) μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι άτομα με εξειδικευμένη γνώση και πείρα σε θέματα υδρογονανθράκων.

(1Β) Η θέση του γενικού διευθυντή πληρούται από πρόσωπο με δεκαετή τουλάχιστον διευθυντική πείρα σε επιχειρήσεις έρευνας ή/και εκμετάλλευσης ή/και μεταποίησης ή/και εμπορίας υδρογονανθράκων, ενώ οι θέσεις των διευθυντών πληρούνται από πρόσωπα που κατέχουν επταετή τουλάχιστο διευθυντική πείρα σε επιχειρήσεις έρευνας, ή/και εκμετάλλευσης, ή/και μεταποίησης ή/και εμπορίας υδρογονανθράκων.

(1Γ) Τα ονόματα των επιλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του νομικού προσώπου, καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα και η αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) γνωστοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, από τον προεδρεύοντα της γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου, πριν από τη δημοσιοποίηση του διορισμού τους.

(2) Οι προϋποθέσεις καταβολής των εισφορών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, καθώς και κάθε απαίτηση συμμετοχής της Δημοκρατίας, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι διατηρείται η ανεξαρτησία διαχείρισης των φορέων.

(3) Όταν η χορήγηση αδειών εξαρτάται από τη συμμετοχή της Δημοκρατίας στις δραστηριότητες και όταν έχει συσταθεί νομικό πρόσωπο μόνο για το σκοπό της διαχείρισης των συμμετοχών αυτών ή όταν η ίδια η Δημοκρατία διαχειρίζεται τη συμμετοχή, το νομικό πρόσωπο ή η Δημοκρατία δεν μπορεί να εμποδιστεί να αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την εν λόγω συμμετοχή, νοουμένου ότι:

(α) δε θα διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία ούτε θα ασκεί δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις που έχουν σχέση με πηγές προμηθειών του φορέα·

(β) δε θα ασκεί σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε δημόσιους φορείς το δικαίωμα ψήφου της πλειοψηφίας· και

(γ) η ψήφος του θα βασίζεται αποκλειστικά σε αρχές διαφανείς και αντικειμενικές, που να μην εισάγουν διακρίσεις και δε θα εμποδίζει όπως οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις του φορέα βασίζονται σε συνήθεις εμπορικές αρχές.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), το νομικό πρόσωπο ή η Δημοκρατία δύναται να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόφαση του φορέα, η οποία δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, όσον αφορά την εξάντληση των αποθεμάτων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η δυνατότητα αντίθεσης σε μια απόφαση πρέπει να ασκείται χωρίς διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις για επενδύσεις και τις πηγές εφοδιασμού των αδειούχων, εκτός εάν αυτές παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία ή τη διεθνή νομιμότητα.

(5) Στην περίπτωση που η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στις δραστηριότητες γίνεται από νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει επίσης άδειες, τότε πρέπει:

(α) το νομικό πρόσωπο να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για τον εμπορικό του ρόλο και το ρόλο του ως διαχειριστή της συμμετοχής της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο έλεγχος των λογαριασμών  και ο διαχειριστικός έλεγχος  νομικού προσώπου που ιδρύεται  σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), διενεργείται ετησίως από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται περαιτέρω ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του νομικού προσώπου σε σχέση με κάθε οικονομικό έτος όπως και οποιοσδήποτε άλλος συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για σκοπούς ενημέρωσης· και

(β) να μην υπάρχει ροή πληροφοριών από το τμήμα του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Δημοκρατίας προς το τμήμα του νομικού προσώπου που κατέχει άδεια.

(6) Όταν το τμήμα του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Δημοκρατίας έχει ως σύμβουλο το τμήμα του νομικού προσώπου που κατέχει άδεια, δύναται το πρώτο να παρέχει στο δεύτερο τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως συμβούλου. Οι αδειούχοι, στους οποίους αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, ενημερώνονται εκ των προτέρων για το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να διαθέτουν επαρκή προθεσμία για να εγείρουν αντιρρήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό και αυτός αποφασίζει επί του θέματος αφού ακούσει τις απόψεις και των δύο μερών.

Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1Α) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 16 από νομικό πρόσωπο

16Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 29(I)/2014
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι αδειούχοι

17. Ο Υπουργός δύναται να ζητά από τους αδειούχους όπως παρέχουν πληροφορίες για τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες πηγές προμηθειών τους, για τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από τις άδειες τους ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται αναγκαίο από τον Υπουργό, είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε όποτε το κρίνει αυτός αναγκαίο. Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει τις εν λόγω πληροφορίες εφόσον δικαιολογείται από τους πιο κάτω λόγους:

(α) δημόσια ηθική·

(β) δημόσια τάξη·

(γ) δημόσια ασφάλεια·

(δ) προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, ζώων ή φυτών·

(ε) προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

(στ) προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας·

(ζ) τήρηση της εθνικής και διεθνούς νομιμότητας.

Έκθεση προς την Επιτροπή

18. Ο Υπουργός δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατ’ έτος και κοινοποιεί στην Επιτροπή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν χορηγηθεί άδειες, για τα αποθέματα που εκτιμάται ότι βρίσκονται στις περιοχές αυτές, για το είδος των αδειών που έχουν χορηγηθεί, για τους αδειούχους και για τη σύνθεσή τους, καθώς επίσης για αποθέματα που εκτιμάται ότι υπάρχουν στη Δημοκρατία.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί

19.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και των όρων της άδειας.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ή και σε όλες τις πιο κάτω πράξεις:

(α) να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κτίριο ή υποστατικό ή άλλο χώρο, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση των όρων της άδειας αδειούχου ή οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δε δύναται να εισέρχεται σε κατοικία χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση δικαστικού εντάλματος·

(β) να διεξάγει τέτοιες έρευνες, εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει παράβαση των όρων της άδειας αδειούχου ή οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και να επιθεωρεί, λαμβάνει αποσπάσματα ή αντίγραφα εγγράφων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων·

(γ) να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων ή αρχείων για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική ή αστική διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, και αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών που απαιτείται να δοθούν στον Υπουργό με βάση το άρθρο 17, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι·

(δ) να προβαίνει σε οτιδήποτε κρίνεται σκόπιμο και εύλογο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών·

(ε) να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό, χώρο, όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος και να εξετάζει οποιοδήποτε μηχάνημα ή εξοπλισμό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί αναφορικά με δραστηριότητες υδρογονανθράκων·

(ζ) να λαμβάνει δείγματα υδρογονανθράκων, ύδατος ή άλλων υγρών, αέριων ή στερεών ουσιών και να διεξάγει τέτοιες έρευνες, αναλύσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει παράβαση των όρων της άδειας αδειούχου ή οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Κάθε αδειούχος και πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης, κάτοχος ή έχει τον έλεγχο του κτιρίου, υποστατικού, χώρου, οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους, μηχανήματος ή εξοπλισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οφείλει να παρέχει στον Υπουργό κάθε εύλογη βοήθεια, περιλαμβανομένης της παροχής αναγκαίου μέσου μεταφοράς, για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών του.

Απόρρητο πληροφοριών και εμπισ-τευτικότητα των λαμβανομένων πληροφοριών

20.-(1) Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρούνται εμπιστευτικά κατά την έννοια του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόμου.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή ελέγχων, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση από τον Υπουργό δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία που του δόθηκε ή έλαβε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει:

(α) όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη του κτιρίου ή υποστατικού στο οποίο διενεργούνται οι έρευνες, οι εξετάσεις, οι δοκιμές, οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και διερευνήσεις σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 19·

(β) έναντι Δικαστηρίου·

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου·

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση, με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου·

(στ) έναντι της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.

Ποινικά αδικήματα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19

21.-(1) Πρόσωπο διαπράττει αδίκημα, αν:

(α) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(β) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να διεξάγει έρευνες, εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(γ) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(δ) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να προβεί σε οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(ε) παρεμποδίζει τις εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης εξουσιοδοτημένου λειτουργού που ενεργεί δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Οποιοσδήποτε είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του:

(α) σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες εκατό ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές· και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση όρων της άδειας

22. Πρόσωπο το οποίο διεξάγει αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων χωρίς να κατέχει τη σχετική άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που κατέχει, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ανάκληση, αναστολή και ακύρωση άδειας

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, στις περιπτώσεις που αδειούχος διαπράττει το αδίκημα που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου 21, να ανακαλεί, αναστέλλει ή ακυρώνει άδεια, που έχει παραχωρήσει, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του αδειούχου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, στις περιπτώσεις που αδειούχος δε ζητήσει την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου όπως απαιτούν οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (7) του άρθρου 5 και του εδαφίου (1) του άρθρου 28, να ανακαλεί, αναστέλλει ή ακυρώνει άδεια, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του αδειούχου.

Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 22

24. Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 δεν εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο, κατά τη διάρκεια νόμιμης γεώτρησης για ανεύρεση νερού ή άλλων νόμιμων εργασιών, απελευθερώνει υδρογονάνθρακες.

Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

25. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού.

Εξουσίες Δικαστη-ρίου για κατάσχεση και δήμευση

26. Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε ποσότητα υδρογονανθράκων λήφθηκε ως συνέπεια της διάπραξης αδικήματος, καθώς και οποιοδήποτε μηχάνημα, εξοπλισμός, όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη αυτού κατασχεθεί και/ή δημευθεί. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατάσχεση των υδρογονανθράκων, τότε το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο το οποίο διαπράττει το αδίκημα καταβάλει ως πρόστιμο τουλάχιστον την αξία της ποσότητας των παράνομα ληφθέντων υδρογονανθράκων.

Μεταβίβαση άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από άδεια

27.-(1) Ουδείς αδειούχος δύναται να μεταβιβάσει άδεια ή εκχωρήσει δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια σε άλλο φορέα παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δύναται να δοθεί, εάν:

(α) δεν θίγει την εθνική ασφάλεια·

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο φορέας στον οποίο θα μεταβιβαστεί η άδεια ή θα εκχωρηθούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από την άδεια, κατέχει επαρκείς τεχνικές γνώσεις, πείρα και οικονομικούς πόρους για διασφάλιση της ορθής άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων·

(γ) ο φορέας στον οποίο θα μεταβιβαστεί άδεια ή θα εκχωρηθούν δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει ορθό να επιβάλει.

(2) Οποιοσδήποτε αδειούχος μεταβιβάσει άδεια ή εκχωρήσει δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβούλου, διαπράττει αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.

Έλεγχος αδειούχου από τρίτη χώρα ή υπήκοο τρίτης χώρας

28.-(1) Ουδείς φορέας δύναται, μετά τη χορήγηση άδειας σε αυτόν, να περιέλθει υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο τρίτης χώρας ή υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οποιοσδήποτε αδειούχος περιέρχεται στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο τρίτης χώρας ή υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, διαπράττει αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Άρνηση χορήγησης άδειας σε φορέα που ελέγχεται από τρίτη χώρα ή υπήκοο τρίτης χώρας

29.-(1) Οι φορείς δύνανται να ενημερώνουν και να παρέχουν πληροφορίες στον Υπουργό ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό υπεύθυνο για τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών, σε περίπτωση που οι φορείς αντιμετωπίζουν πρακτική ή νομική δυσκολία γενικής φύσης και η οποία αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτες χώρες.

(2) Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε πρακτική ή νομική δυσκολία γενικής φύσης την οποία συναντούν οι φορείς και η οποία αφορά στην πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε φορέα που τελεί υπό ουσιαστικό έλεγχο τρίτης χώρας ή υπηκόου της εν λόγω τρίτης χώρας στην περίπτωση που η τρίτη χώρα δεν επιφυλάσσει στους φορείς της Δημοκρατίας ή στους φορείς κρατών μελών μεταχείριση ανάλογη εκείνης που επιφυλάσσει η Δημοκρατία ή τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόσβαση στις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών και Διαταγμάτων

30.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς και ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται να αφορούν σε όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή:

(α) στον καθορισμό οποιωνδήποτε εντύπων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο δύναται να υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση, ανανέωση ή μεταβίβαση άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις·

(γ) στη ρύθμιση των αδειών για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και της προστασίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών υδρογονανθράκων·

(δ) στον τρόπο παροχής πληροφοριών ή ενημέρωσης του Υπουργού από τους αδειούχους·

(ε) στη ρύθμιση -

(i) της αποφυγής παρέμβασης σε άλλες δραστηριότητες μέσα ή κοντά στην περιοχή που περιλαμβάνεται στην άδεια·

(ii) οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων λειτουργών με βάση το άρθρο 19.

(στ) στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη σύναψη συμβολαίων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αδειούχων·

(ζ) στην ανανέωση και/ή παράταση των αδειών.

(3) Με τους εκδιδόμενους δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμούς, δύναται να δημιουργούνται αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινές που προβλέπονται στους εν λόγω Κανονισμούς. Οι ποινές αυτές δε δύναται να υπερβαίνουν τη φυλάκιση για περίοδο μέχρι τέσσερα έτη και χρηματική ποινή μέχρι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα εν λόγω Διατάγματα δύναται να προβλέπουν για:

(α) την τήρηση αρχείου υδρογονανθράκων από τον Υπουργό·

(β) την κατασκευή κοινών εγκαταστάσεων·

(γ) τον καθορισμό των πληρωτέων τελών σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση.

Διοικητικό πρόστιμο

31.-(1) Ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, μέχρι και τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης, ο Υπουργός έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον αδειούχο με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του Υπουργού, η οποία βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους.

(3) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, λαμβάνει την απόφασή του σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον Υπουργό χρηματικών κυρώσεων, ο Υπουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Δικαιοδοσία Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου

32. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Δικαστηρίων Νόμου, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για εκδίκαση όλων των δυνάμει του παρόντος Νόμου αδικημάτων και επιβολή οποιασδήποτε ποινής προβλεπόμενης από τον παρόντα Νόμο ή υπό οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Μεταβίβαση εξουσίας και/ή καθήκοντος του Υπουργού σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

33.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί χορηγούν και αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Λειτουργός, στον οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γραπτές οδηγίες του Υπουργού προς αυτόν.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε, δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή ειδοποίηση προς τον λειτουργό στον οποίο έγινε η μεταβίβαση.

Κατάργηση

34. Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2004 καταργείται.

Μεταβατική διάταξη

35. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμή ζητήματα ή διαδικασίες που άρχισαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα διεκπεραιωθούν, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, Διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.